صدای آمریکا و آدرسهای غلط

Shargh - - اقتصاد -

غلامحیدر ابراهیم بایسلامی:

در تداوم دشمنیها و کینهتوزیها با مردم ایران، «تلویزیون صدای آمریکا» با سوءاســتفاده از مشکلات ایجادشده برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و به منظور تشویش اذهان عمومی علیه نظام و تخریب برخی اشــخاص اقدام به تهیه برنامههای موهن تحتعنوان «صفحهآخر» کرده اســت و اخیرا با انتشــار مطالــب کذبی علیه اینجانب و افرادی از خانواده ما با فردی معلومالحال بنام )ع- پ( مصاحبهای انجام داد که سراسر دروغ، تهمت و افتــرا بود. ســابقه فرد مذکــور در تخریب چهرههای خدوم ایران و انقلاب مشــخص اســت و درهمینخصوص مدتها بازداشت بوده است و بارها از بیانات متوهمانه خود ابراز ندامت کرده است. برای نمونه میتوان به اظهارات ایشــان علیه بســیاری از علما و چهرههای برجسته از جمله شخص و خانواده مرحوم آیتالله هاشمیرفســنجانی اشاره کرد که در نهایت به پای آن مرد بزرگ افتاد و با التماس پوزش سر داد. از آنجــا که تلویزیون صدای آمریکا با آدرسهای غلط درخصوص مشکلات مؤسسات اعتباری مذکور این مصاحبه را علیه اینجانب با آبوتاب و تحلیلهای اشــتباه بارها پخش کرد و همیــن اکاذیب در فضای مجازی نیز منتشــر شــد ضمن تکذیب همه اتهامات برای تنویر افکار عمومی به اطلاع میرساند اینجانب نقشی در مدیریت مؤسسه و تعاونی مذکور نداشته و یک ریال مال مبهم و مشــکلدار در زندگی من وجود ندارد و ســابقه اینجانب در طول مسئولیتهایی که برعهده داشــتهام کاملا روشن اســت و زندگی من در حد یک مدرس دانشــگاه بوده و هست. مطالب مورد ادعای تلویزیون مذکور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز تکذیب شــده و شکایاتی علیه مفتریان و اشاعهدهندگان این مطالب کذب تنظیم شده است که از طریق مراجع قضائی پیگیری میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.