خودروهای برقی تهدیدی برای تقاضای نفت

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

با وجود پیشبینیهای نه چندان مثبت نهادهای بینالمللی از قیمت نفت، هفته گذشــته قیمتهای نفت روی ریل صعودی قــرار گرفتند. این امر در پی افزایش تقاضای پالایشگاههای چین برای دومین ماه پیاپی، افت فعالیتهای حفاری در آمریکا و کاهش ذخایــر بنزین در این کشــور رخ داد و در میانه هفته شــاخص برنت از مرز 50 دلار در هر بشکه نیز عبور کرد. اگرچه رشــد تولید نفت در آمریکا مانع افزایش بیشــتر قیمتها شــد و در پایان هفته شاخصها به سطح 48 تا 49 دلار کاهش یافتند.

3 شاخص اصلی قیمت نفت

قیمت نفــت «برنت دریاي شــمال» Brent() در اواســط روز جمعه بیســتویکم جولاي به 49دلارو 53 ســنت رســید که نســبت به پایان هفته گذشته، یکدلارو 27 ســنت رشــد نشــان میدهد. شاخص نفــت «وســتتگزاس اینترمدیــت» WTI() نیز در همیــن زمــان 47دلارو 11 ســنت معامله شــد که نســبت به مدت مشــابه هفتــه قبل، یــکدلارو 23 ســنت افزایش یافته اســت. همچنین بنا بر گزارش دبیرخانــه اوپــك، قیمت ســبد نفتی این ســازمان ‪OPEC Reference Basket Price(‬ ) - شامل میانگین 14 قیمت نفت - در روز پنجشــنبه بیستم جولاي به 47دلارو 48 ســنت رســید که نســبت به روز مشابه هفته قبل، یکدلارو 82 سنت افزایش یافته است.

آمادگی نیجریه برای پیوستن به توافق اوپک

وزیر نفت نیجریه از آمادگی این کشور برای کاهش تولیــد نفت خبر داد. به گزارش راشــاتودی به نقل از فارس، این عضو اوپک در تلاش اســت تا سطح تولید خود را به یکمیلیونو 800 هزار بشکه در روز افزایش دهد و در صورت رســیدن به ســطح تولید پایدار، به توافــق کاهش تولید بپیوندد. بــه گفته وزیر نفت این کشــور به احتمال زیاد دو تا سه ماه آتی این سطح از تولید محقق خواهد شد. لازم به ذکر است کشورهای نیجریه و لیبی به دلیل درگیریهای داخلی و کاهش درخورتوجه تولید بر اثر این درگیريها از پیوســتن به توافق کاهش تولید مستثنا شدهاند.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.