وزرای کشور پس از انقلاب در یک نگاه

Shargh - - سیاست -

وزارت کشــور از جمله وزارتخانههای مهم و حساسی است که در 12 دولت گذشــته-دولت موقت و دولتهای اول تا یازدهم- 17 وزیر و سرپرست سکانداری آن را برعهده گرفتهاند و بر امور امنیتی، سیاسی و استانی کشــور حکم راندهاند. وزارت کشور چون پیشبرنده سیاست داخلی دولتهاســت، از اهمیــت ویژهای برخوردار اســت و انتخاب ســکاندار آن همواره با تأیید مقام معظم رهبری صورت گرفته. در این گزارش شــرح مختصری از سکانداری وزارت کشور، از دولت موقت تا دولت یازدهم را گردآوری کردهایم.

حاج ســیدجوادی؛ اولین وزیر پس از انقلاب:

دولت موقت که تشکیل شــد، مهدی بازرگان «احمد صدر حاجســیدجوادی» را به وزارت کشور، منصوب کرد، امــا او پس از چندمــاه به وزارت دادگســتری رفت. ســیدجوادی از اعضــای اولیه و بنیانگــذار نهضت آزادی ایران بود و پس از تجربه وزارت چند ماههاش بر وزارت کشــور دادســتانی تهران، عضویت در شــورای انقاب، وزارت دادگســتری و نمایندگــی در اولیــن دوره مجلس شــورای اســامی را تجربه کرد. ســیدجوادی به مدت ۳۰ ســال سرپرســتی دایرهالمعارف تشــیع را عهدهدار بود. او در سال 92 درگذشت.

صباغیان؛ دومین وزیــر کابینه بازرگان:

پس از رفتن حاجســیدجوادی بــه وزارت دادگســتری، «هاشــم صباغیان» به جای او منصوب شــد، او هم از اعضای ارشــد نهضت آزادی بود که آن روزها ریاســت دفتر مهــدی بازرگان را برعهده داشــت. حضور او هم در وزارت کشــور خیلــی ماندگار نبــود و تنها چنــد ماه زمامــداری این وزارتخانه را بر عهده داشت. آبانماه سال 58 بود که در پی استعفای دولت بازرگان، با حکم امام)ره(، هاشمیرفسنجانی سرپرستی وزارت کشور را عهدهدار شد و تا تشکیل دولت اول بر این مسند ماند.

دولــت باهنر و رجایی که روی کار آمد، «محمدرضا مهدویکنی» بهعنوان وزیر کشور از مجلس رأی اعتماد گرفت و سکاندار وزارت کشور شد. او دو سال در این مسند بود. پس از ترور و شهادت باهنر و رجایی، در ردای کفیل نخستوزیری زمامدار امور اجرائی شــد. مهدویکنی تا شــهریورماه 1۳6۰ در وزارت کشــور بود و بعد از کفیلشــدنش، کمالالدین نیــکروش به جای او نشســت و چند ماه سرپرســت وزارت کشور بود. دولت دوم که سر کار آمد، سرپرستی نیکروش پایان یافت.

مهدویکنی، وزیر نامدار: ناطقنوری، اولین وزیر 4ســاله:

در دولت دوم و در زمان تشکیل کابینه، «علیاکبر ناطقنوری» از سوی میرحسین موسوی نخســتوزیر وقت برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی شد و از سال 6۰ تا 64 هم ســکانداری وزارت کشــور را برعهده گرفت. ناطقنوری که به نام «شیخ نور» شهره محافل سیاسی است، کارنامه سیاســی اجرائی پرعنوانــی دارد و از تجارب مدیریتــی و اجرائی او میتوان به ریاستش در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسامی اشاره کرد. او پس از پایان عمر مجلس پنجم به ریاست دفتر بازرسی نهــاد رهبری منصوب شــد و تا ســال جاری این ســمت را بر عهده داشت.

محتشمیپور، وزیر دولت ســوم:

در دولت سوم اما «علیاکبر محتشمیپور» از سوی میرحسین موسوی برای تصدی وزارت کشــور به مجلس معرفی شد و ســکان وزارت را برعهده گرفت. او تا سال 68 و پایان عمــر دولت ســوم هم وزیــر باقی مانــد. از تجارب مدیریتی و سیاســی او میتوان به نمایندگی در دورههای سوم و ششم مجلس شــورای اســامی و دبیرکلی کنفرانس بینالمللی حمایت از قدس اشاره کرد.

نــوری و تجربــه وزارت در 2 دولــت:

هاشمیرفسنجانی که رئیسجمهور شد، «عبدالله نوری» به وزارت کشور رسید. حضور او در وزارت کشــور ســبب تحولاتی درخورتوجه شــد؛ ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیتههای انقاب اسامی و ایجاد نیروی انتظامی از اقدامات دوران وزارت اوست. او تا پایان دولت اول هاشمیرفســنجانی در وزارت کشور بود، در دولت دوم هاشمی اما بشارتی وزیر شد. چهار سال بعد با رویکارآمدن دولت اصاحات، عبدالله نوری که نماینده تهران در مجلس پنجم بود، از ســوی محمد خاتمی بهعنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شــد و رأی اعتماد گرفت. حضور دوباره او در وزارت کشور باز هم مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفت و پرحاشیه شد. طرح استیضاح او موضوعــی بود کــه بارها و بارها در دســتور کار نمایندگان قرار گرفت و در نهایت هم او در ۳۰ خرداد ‪1۰ 77-‬ ماه پس از وزارتش - از سوي مجلس پنجم برکنار شد. افزایش آزادیهای سیاسی و دفاع از غامحســین کرباســچی شــهردار ســابق تهران از دلایل اســتیضاح او بــه وســیله اکثریــت مجلــس پنجم بــود، پس از اســتیضاحش رئیس دولــت اصاحات او را به معاونت توســعه سیاســی رئیسجمهــور منصوب کــرد. او با تشــکیل اولین دوره شوراهای شهر و روستا وارد شورای شهر تهران شد و به ریاست آن رسید.

بشارتی، جایگزینی برای نوری:

پس از تشکیل دولت ششــم و در پی مخالفت مجلسیها با وزارت مجدد عبدالله نوری، «علیمحمد بشارتیجهرمی» بهعنوان وزیر کشور منصوب شد و تا پایان دوره این سمت را بر عهده داشــت. عضویت در اولین شورای فرماندهی ســپاه، عضویت در ســتاد اســتقبال از امام، نماینده دوره اول مجلس شــورای اســامی و مشــاور امنیتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر تجارب اوست.

موســویلاری؛ وزیری که 7 ســال مانــد:

نوری که اســتیضاح شد، عبدالواحد موســویلاری از مجلس برای تصدی وزارت کشور رأی اعتماد گرفت و از سال 77 تا سال 84 یعنی پایان عمر دولت اصاحات وزیر کشــور محمــد خاتمــی باقــی مانــد. از مهمترین رویدادهای دوران وزارت وی میتوان به ماجرای کوی دانشگاه تهران در 18 تیر 78، برگزاری اولین دوره انتخابات شــوراهای شــهر و روستا پــس از انقاب و راهاندازی آنان، برگــزاری انتخابات مجلس هفتم با توجه به تحصن و اســتعفاي جمعی از نمایندگان مجلس ششم، ترور سعید حجاریان و زلزله بم اشاره کرد.

پورمحمدی؛ وزیری که عزل شد:

پس از رویکارآمدن محمود احمدینژاد و تشــکیل دولت نهم، مصطفی پورمحمــدی، وزیــر کشــور شــد امــا اختافش با احمدینژاد منجر به عزل وی در سال پایانی فعالیتش شد. پس از عزل پورمحمدی مهدی هاشمی بهعنوان سرپرست، سکانداری وزارت کشور را برعهده گرفت. او در آغاز تشکیل کابینــه احمدینژاد بهعنوان گزینــه وزارت رفاه و تأمیــن اجتماعی به مجلس معرفی شــده بــود اما مجلس بــه او رأی اعتماد نــداد. او از اردیبهشت 87 به مدت سه ماه سرپرست وزارت کشور بود. هاشمی هم در زمان سرپرستیاش بر وزارت کشور حکم جانشینی فرماندهی کل قوا را اخذ نکرد. هاشمی در مجلس نهم نماینده تهران بود.

علی کــردان دومین وزیر کشور دولت نهم و پرحاشــیهترین وزیر کشور بود. او چند ماه پس از وزارتش از ســوی مجلس شــورای اسامی، استیضاح و پس از رأی عدم اعتماد اکثریت نماینــدگان، به وزارت نرســید، او آذر ماه ســال 88 درگذشــت. کردان هم در زمان وزارتش حکم جانشینی فرماندهی کل قوا در امور ناجا را دریافت نکرد. معاونت امور مجلس و اســتانهای صدا و ســیما، معاونت وزیر کار و امور اجتماعی و قائم مقام وزیر نفت از سوابق مدیریتی اوست.

کردان، وزیري پرحاشــیه: صــادق محصولی؛ برگزاری انتخابات 88:

ســه ماه پس از برکناری کردان، در آبان 87، صادق محصولی به جای او نشســت و زمام وزارت کشــور را در دست گرفــت. او در آغاز دولت نهم بــرای وزارت نفت به مجلس معرفی شــده بود اما مجلســیها به او رأی اعتماد ندادند. با برگــزاری انتخابات دهمین دوره ریاســتجمهوری مهمتریــن منتقدانش میگفتند حضور او در وزارت کشــور صرفا برای برگزاری انتخابات بوده اســت. او در دولت دهم وزیر رفاه شد و پس از انحال این وزارتخانه از دولت خارج شد.

محمــد نجار، همراه دولتهــای احمدینژاد:

وقتی کابینــه دهم بــه مجلــس معرفی شــد، مصطفی محمدنجار وزیر کشور شد و تا پایان عمر دولت دهم هم در این مســند باقی مانــد. او در دولت نهم وزیر دفاع احمدینژاد بود. او در زمان ســکانداری وزارت کشور حکم جانشینی فرمانده کل قوا را دریافت کرد.

رحمانیفضلــی، موردتوجه منتقــدان:

او چهرهای اصولگرا و نزدیک به علی لاریجانی است که وقتی به وزارت کشور رسید، انتقاد اصاحطلبان را برانگیخت. همــان روزهــا صــادق زیبــاکام درباره پیشــنهاد رحمانیفضلی برای وزارت کشــور، آن را موافقت و مصالحــه حســن روحانی با ســایر مراکز قــدرت دانســت. انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری هم که برگزار شد، منتقدانش عدم مدیریت مراحل اخذ رأی و سرگردانی مردم در حوزههای رأیگیری را ضعف جبرانناپذیر او دانســتند و ابقای او را در دولت دوازدهم برای ائتاف اصاحطلبان- اعتدالگرایان خسرانی جبراننشدنی میدانند. رحمانیفضلی حکم جانشــینی فرماندهی کل قــوا در امور ناجا را از مقام معظم رهبری گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.