9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

جلیلی در کنفرانس خبری مشــترک با ســولانا: غرب انتخاب کند ‪+6 1‬ یا ‪7- 1‬

مدودوف در تماس تلفنی با احمدینژاد: بســته پیشــنهادی ایــران را بهعنــوان راهحلی ســازنده و همهجانبه تلقی میکنیم

والاســتریت ژورنال: اهداف آمریکا در فلجکردن صنایع نفتی ایران عقیم مانده است

وزیر نفت خبر داد: مذاکرات ایران و اســپانیا برای حضور در پروژههای گازی

اکبــر ترکان، معــاون وزیر نفــت: پرداخت یارانه پنهان فراوردههای نفتی امسال به 155 میلیارد دلار میرسد

ســعیدیکیا، وزیر مســکن و شهرســازی: وزارت مسکن، شهرداری و سازمان نظام مهندسی در حادثه سعادتآباد مقصرند

رحیم مشــایی، معــاون احمدینــژاد: ما مردم آمریکا را از برترین مردم دنیا میدانیم

وزارت کشور: امنیت دیپلماتهای آمریکا را تأمین میکنیم

ســازمان مجاهدین خلق )منافقین( در لیســت سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا

پرداخــت وامهــای بانکــی متوقف شــد؛ پیامد کاهش نرخ سود بانکها

صنــدوق بینالمللی پول پیشبینی کرد: افزایش تورم در اقتصاد ایران

وزارت اقتصــاد در اطاعیــهاي اعــام کــرد: سرپرستی صمصامی تا سوم مرداد قانونی است

ابو اســامه، ســفیر حماس در تهران مطرح کرد: ایران نیازی به حمایت نظامی حماس ندارد

کوثری، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی: بررسی قانون انتخابات در مجلس مسکوت ماند

محمدرضا آشتیانی، جانشین فرمانده کل ارتش: تضمین امنیــت تنگه هرمز در توان دشــمنان ایران نیست

رئیسجمهور روسیه در گفتوگو با احمدینژاد: بســته پیشــنهادی ایــران را راهحلی ســازنده تلقی میکنیم

بروجــردی، رئیــس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی: با جمات زیبا رفتار تلخ آمریکا با ایران فراموش نمیشود

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: غرب برای اثبات حســننیت خــود، پرونده ایــران را به آژانس بازگرداند

کوثری، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی: آمریکا به دنبال خروج از انزوا در مذاکرات با ایران است

فیروزآبادی، رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح: طرح تحــول اقتصادی دلهای مبارزان و عاشــقان عدالت را در انقاب اسامی به شوق میآورد

کیاســری، رئیس میز احزاب کشــور: با بداخاقی احزاب برخورد میکنیم

بهرامیراد، مدیر کل روابطعمومی وزارت ارشاد شد وزارت کشور ایران اعام کرد: امنیت دیپلماتهای آمریکا را تأمین میکنیم

کاظمی، مخبر کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی: ایــران در کمیته حقوق بشــر IPU پرونده ندارد

ســلیمانی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت: حضور در انتخابات، نیازمند تأمین حداقلهاست

دهقــان، ســخنگوی حــزب اعتدال و توســعه: منتقدان دولت، زمینههای ائتاف احتمالی را از بین نبرند

اسحاق جهانگیری: احمدینژاد، تابوی مذاکره با آمریکا را شکست

عادلآذر، عضو کمیســیون برنامه و بودجه: تورم لجامگسیخته نتیجه نقدیکردن یارانهها

ریشهری، سرپرست حجاج ایرانی: سهمیه حج و عمــره آژانسهایی که حجاب اســامی را رعایت نکنند، قطع خواهد شد

پرویز داوودی: احمدینــژاد در پیام خود از 5+1 دعوت کــرده دربــاره مهمترین موضوعــات جهان صحبت کنند

متکی، وزیر خارجه خبــر داد: تفاهمنامه ایران و ترکیه در طرحهای پارس جنوبی نهایی شد

دادستان کل کشــور: مردم و مسئولان در جهت حفظ اراضی ملی تاش کنند

رضایــی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام: جامعه امروز کشور به شدت نیازمند وحدت است

دبیر شــورایعالی امنیت: مشکات و بحرانهای موجود در مدل ‪-6 1‬بهتر از ‪-7 1‬حل میشود

وزیــر علوم: دانشــجویان نخبه سیاســی نیز باید استعداد درخشان شمرده شوند

رئیس مجلس: موضوع هستهای ایران با مذاکره قابل حل است

مسعود پزشکیان: مشکات امروز جامعه، نتیجه فردمحوری است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.