اهمیت توجه به سیاست داخلي

Shargh - - سیاست - مصطفی درایتی فعال اصلاحطلب

آقاي روحاني در دوره اول خود موفقیتهایي داشــت و در عرصههایي نیز چنــدان موفق نبود که به امید تکمیــل آن در دوره بعد، مورد اعتماد مجــدد مردم قرار گرفــت. بنابرایــن انتظار ادامه موفقیتهــا و توجه بیشــتر بــه ناکاميها و رفع کاســتيهاي اجرائــي آن، توقع بحقي اســت که از رئیسجمهــور منتخب مردم ميرود.سیاســت داخلي از همین موارد اســت که به نظر ميرسید چابکي، موقعیتشناســي و البته جســارت لازم در کارگــزاران آن دیده نميشــود. تصــور آن بود که جهتگیري کارگزاران سیاســت داخلي، بیشتر به ســکون و محافظهکاري مایل اســت تا تحرك و نشــاط، بنابرایــن ناهماهنگي میان شــعارهاي روحاني با مردان او در سیاســت داخلي آشــکار بود.جهتگیري جناب آقاي روحاني در سیاســت داخلي امیدوارکننده و البته مقبول مردم اســت، ولــي تا زماني که این جهتگیري در گفتار و کردار مردان او در زمینه اجــرا تبلور نیابد، انتظار توفیق بيجاســت. عما تا به امروز همه مسئولیت و بار سنگین این عرصه را فقط خود او به دوش کشیده اســت و همین تنهایي عامــل اصلي توفیق کم او در این عرصه اســت.روحاني پــس از موفقیت در انتخابات دوره دوم، بحق از برخي کارگزاران خود گایه کرد. شاید موانع دوره اول و نیازمودن برخي افــراد، او را به گزینشهاي خــاص وادار کرد که توفیق چنداني نداشتند، این در دوره دوم نباید تکرار شود. مسئولیت سنگینی بر دوش اوست و فقط با گزینش افرادي خوشفکر، جدي، موقعیتشناس و اهل سیاســت و ریســك، ميتوان به تحقق آن امیدوار بــود. عافیتطلباني که چشــمي به او و نگاهي به دیگران دارند، مردان شایســتهاي براي این میدان و یاران مطمئني براي تحقق وعدههاي او نیســتند.وزارت کشــور مهمترین و اصليترین وزارت در سیاست داخلي است که نميتوان نمره قابل قبولي به آن داد. کارگــزاران این وزارتخانه، نمایندگان عالي دولت در استانها و شهرستانها هســتند که باید بیشــترین هماهنگي و شباهت را در گفتار و عمل به رئیسجمهور داشــته باشــند. طبیعي اســت وزیر کشــور کــه اصليترین عنصر در عملیاتيکردن سیاســت داخلي رئیسجمهور اســت، باید هم عمیقا رویکرد او را پذیرفته و هم توان و جسارت لازم را در عملیاتيکردن آن داشته باشــد و چنین عنصري است که عوامل خود را در اســتانها و شهرستانها، متناســب با این رویکرد انتخاب خواهد کرد.معتقدم نباید روحاني را براي پذیرش افراد خاص تحت فشــار گذاشــت و بهتر اســت با تأکید بر مواضع و جهتگیريهاي ایشان بالاخــص در ایام انتخابات، کمك کــرد تا بهترین گزینه را برگزیند. بارها در گذشته ضعف مجریان و کارگزاران سیاست داخلي و البته رسانهاي دولت گوشزد و بر آن تأکید شده بود و جبران آن در دوره دوم انتظــار ميرود و جز این، گایه پایان این دوره متوجه خود ایشان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.