آينه

Shargh - - سیاست -

همهپرسی موزائیکی را نمیپذیریم ســعدالله زارعــی:

... مناطــق کردی بخشــی از حاکمیــت کشــوری تاریخی اســت و جدایــی آن از سرزمین مادر میتواند ســرآغاز فروپاشی هویتی ذیل نام الهامبخش «عراق» باشــد. اگر ایــن اتفاق بیفتد، تکرار آن در بخش سنینشین غرب عراق دور از انتظار نیست و این در حالی است که هر وضع جدید مستلزم رویدادن بســیاری از قضایای ریز و درشــتی است که هرکــدام تــوان و زمان زیــادی را به خــود اختصاص میدهد. چه کســی نمیداند که هنــوز یونان، قبرس، ترکیه، مجارســتان و بســیاری دیگر از کشورهایی که با ماجرای صلــح پاریس وضع جدیــدی پیدا کردند؛ با گذشــت نزدیک به صد ســال هنوز درگیر انواعی از مشکات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند و باز چه کســی نمیداند که هنــوز پس از حدود صد ســال که از امضای موافقتنامه سایکس و پیکو بین انگلیس و فرانسه و ایجاد وضع جدید در سرزمینهایی که شامل عراق، سوریه، لبنان، اردن و فلسطین در سال 1916 میشد، این منطقه عربی با انواعی از بحرانهای امنیتی دست به گریبان هستند. این در حالی است که از یک طرف ملتها در این منطقه در عربیت اشــتراک دارند و موافقتنامه سایکسپیکو از سوی قدرتهای جهانی بهطورکامل حمایت شــده اســت. پس کاما واضح است که انتزاع منطقه کردی از سرزمین مادر با پیامدهایی به مراتب بیش از آنچه درباره سرزمینهای جنوب و شــرق اروپــا و نیز در منطقــه عربی عراق و شامات روی داده است، روبهرو خواهد بود... .

تشدید نسلکشی در یمن

... ســازمان جهانی بهداشــت اعام کرد به علت وخامت اوضاع امنیتی در یمن بر اثر تشــدید حمات هوایی ائتاف سعودی، امکان اعزام کارشناسان تحت پوشــش این ســازمان به یمــن برای انجــام عملیات واکسیناســیون اتبــاع یمنی در برابر شــیوع وبا وجود ندارد. این سازمان اعام کرد فعا هرگونه طرح اعزام کارشناسان به یمن را به حال تعلیق درآورده و برنامه مشــخصی را هم برای آینده نزدیک در دست بررسی نــدارد. بهاینترتیب ایــن ســازمان بینالمللی، مردم مظلوم یمن را در برابر شیوع وبا به حال خود رها کرده و برای تشــدید جنایات جنگی هم به ائتاف سعودی چراغ ســبز داده اســت. این برای نخســتین بار نیست که بر اثر جنایات عربســتان، برنامههای کمکرســانی به مردم جنــگزده یمن بــه حال تعلیــق درمیآید. پیشازایــن هم حتــی طرحهای امدادی و پزشــکی در حال اجرا نیز بر اثر حمات وحشــیانه ســعودیها متوقف شده و کارشناسان، پزشکان و امدادگران از یمن خارج شدهاند که بارزترین نمونه آن توقف کمکهای پزشکی تحت پوشش سازمان پزشکان بدون مرز بوده است... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.