کدام وزرا به جانشینی فرماندهی کل قوا در امور ناجا رسیدند؟

Shargh - - سیاست -

بر اســاس روالی مرســوم، مقام معظم رهبری در قریــب بهاتفاق دولتها جانشــینی فرماندهی کل قــوا در امور نیــروی انتظامی را به وزرای کشــور تفویض کردهاند. البته در این میان اســامی برخی وزرا و سرپرستهای این وزارتخانه از جمله عبدالله نوری در دولت اول اصاحات، علی کردان و مهدیهاشمی اســتثنا هستند. اکبر هاشمیرفســنجانی و علیاکبر ناطقنوری از امام)ره( و علیمحمد بشارتی جهرمی، عبدالواحد موســویلاری، علیاکبر محتشــمیپور، مصطفی پورمحمدی، صــادق محصولی و عبدالرضا رحمانیفضلی از مقام معظم رهبری این حکم را گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.