تحریم ۱۸ شخص و شرکت به بهانه همکاری با سپاه

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق:

درحالیکه هفته گذشــته وزیــر خارجه آمریــکا، پایبندی ایران بــه تعهداتش در برجام را به کنگره اعــام کرد؛ اما وعــده تحریمهای جدیدی را علیــه ایران داد. یــک روز بعد از ایــن اعام، وزارت خزانهداری آمریکا 18 شــخص و شرکت ایرانی را به بهانه نزدیکی با سپاه پاسداران، در فهرست تحریمها قرار داد. بنا بر اعام وزارت خزانهداری آمریکا، هفت ســازمان، پنج فرد حقیقی، یک ســازمان چندملیتی مســتقر در ایران و ســه فرد مرتبط، به دلیل حمایت از نیروهای نظامی یا ســپاه پاسداران انقاب اسامی تحریم شــدهاند. با این اقدام، تمام داراییها و سهام متعلــق به ایــن 18 فــرد و نهاد، در حیطــه قلمرو حاکمیتی آمریکا مســدود شــده و افــراد آمریکایی از انجــام مبادلات مالی با آنها منع میشــوند. بنا بر اعام خزانهداری آمریکا، ســه شــبکه کــه بهتازگی تحریــم شــدهاند، با ســاخت پهپادهــا و تجهیزات نظامی برای ســپاه پاسداران انقاب اسامی، تولید و نگهداری قایقهای تندرو برای نیروی دریایی ســپاه یا تأمین قطعــات الکتریکی بــرای نهادهای حامی نیروهای نظامی ایران، اقدام به پشتیبانی از نیروهای نظامی ایــران کردهاند. به گزارش «مهر» فهرســت افراد و سازمانهای تحریمشده به شرح زیر است. 1- محمدسعید آجیلی )از شــرکت نرمافزاری آجیلی( 2- سیدرضا قاســمی )از شــرکت رایان رشد افزار( 3- فرشاد حاکمزاده )از شرکت رایان رشد افزار( 4- امیلی لیو )تبعه چین، وابســته به شیراز الکترونیک( 5- محسن پارساجم )از شرکت رایان رشد افزار( 6- محمدرضا رضاخواه )از شــرکت نرمافزاری آجیلی( 7- رسیت تاوان )تبعه ترکیه، وابسته به کشتیسازی مد کندالو قشم( 8- شــرکت آباساینستک )مستقر در چین( 9- شــرکت نرمافزاری آجیلی 10- شرکت اندیشــه وصــال خاورمیانــه 11- ســازمان جهــاد خودکفایــی نیروی هوافضای ســپاه 12- ســازمان تحقیقــات و جهــاد خودکفایی ســپاه 13- تعاونی کشتیسازی مد کندالو قشم 14- گروه رامور )مستقر در ترکیه( 15- شــرکت رایان رشد افزار 16- شرکت ریبیم اوپترونیکس )مســتقر در چین( 17- شــرکت ریبیم کورپوریشــنز )مســتقر در چین( 18- شــرکت ســانوی تک )مســتقر در چین(. به دنبال این اقدام آمریــکا، وزارت خارجه ایران با صــدور بیانیهای این اقدام آمریکا را ســخیف و بــیارزش خواند و اعام کــرد: رئیسجمهــور آمریــکا در اجــرای تعهدات کشــور خود براســاس برجام، اقدام به تمدید توقف تحریمهای کنگره آمریکا علیه ایران کرد. براســاس برجام، رئیسجمهور آمریکا متعهد است با استفاده از اختیارات خود، اجرای تحریمهای هستهای کنگره آمریــکا علیه ایــران را متوقف کــرده و مرتبا به این توقف استمرار بخشد. وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران بــا محکومکــردن اقدام ســخیف و بیارزش آمریکا در اضافهکردن اســامی افراد جدید به فهرســت تحریمهــای غیرقانونی خــود، متقابا اقــدام به تحریم تعدادی دیگر از اشــخاص حقیقی و حقوقــی آمریکایی که در ضدیت بــا مردم ایران و سایر ملل مســلمان منطقه گام برداشتهاند، خواهد کرد. اسامی این اشخاص بهزودی اعام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.