انتقاد خرازي از رفتار ترامپ

Shargh - - دیپلماسی -

شرق: روز گذشــته، ســیدکمال خــرازي، رئیس شــوراي راهبردي روابط خارجي، در نشســتي که با حضور نمایندگان رســانههاي فرانســوي برگزار شــد، به ســؤالات آنها درباره ایران، توافق برجام و موضع ایران در قبال کشــورهاي منطقه پاسخ داد. این گزارش بخشــي از پاســخ خرازي به ســؤالات روزنامه فیگارو، لوموند، شــبکه 2 تلویزیون فرانسه، فرانسپرس، رادیو فرانســه و شــبکه خبر فرانسه اســت. خرازي با اشــاره به توافق برجام بهعنوان یك سند بینالمللي، گفت: «آمریکا در دوره ترامپ رفتــار دوگانــهاي در قبال برجــام دارد؛ از طرفي با آن مخالفــت نميکنــد، اما درعینحــال با اعمال تحریمهــاي جدید علیه ایــران و اعمال فشــار بر بانکهــاي بینالمللــي نهتنها روح برجــام، بلکه متن برجام را نقض ميکند». به گزارش «ایسنا»، او سپس با اشاره به شرایط منطقهاي گفت: «متأسفانه بازیگــران منطقهاي و غیرمنطقــهاي تاش کردند که از خلأ ناشــي از انقابهــاي عربي بهنفع خود اســتفاده کرده و آنچه را که امروز شاهد آن هستیم نتیجه این تاشهاســت. در سوریه اعتراضات آرام مردمي را با تقویت گروههــاي تکفیري به تندروي کشــانده و از شــرایط پیشآمده به دنبال سرنگوني دولت بشار اسد حرکت کردند. با وجود این تاشها امروز دولت سوریه در شــرایط متفاوت و بهتري از گذشــته قرار گرفته است». خرازي درباره سرنگوني دولتهــا در خاورمیانه هم گفت: «تغییر رژیمها از طریق زور و دخالت خارجي سیاست نادرستي است و اصاحات سیاسي باید بدون دخالت خارجي و به صورت مســالمتآمیز به انجام برسد». او با اشاره بــه تاشهایي که بــراي ایجاد آرامــش در عراق و ســوریه انجام ميگیــرد، گفت: «لازمــه برقراري آرامش در عراق و ســوریه، حفــظ تمامیت ارضي این دو کشور و سپردن سرنوشت آنها به خود مردم این کشورهاســت. جمهوري اسامي ایران مخالف تجزیه این کشورهاســت». رئیس شوراي راهبردي روابــط خارجي با توجــه به نقش مهــم ایران در منطقــه تصریح کرد: «ایجــاد ثبــات در منطقه از اولویتهاي اصلي جمهوري اسامي ایران است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.