تغییر جدی در سیاست آمریکا نسبت به ایران

Shargh - - دیپلماسی -

ایسنا: رئیس سازمان ســیا تأکید کرد پس از پایان بازنگری سیاســت آمریکا در قبال ایــران، در رفتار این کشــور با ایران یک تغییر جدی اعمال خواهد شد. به نوشــته روزنامه گاردین، مایک پمپئو، رئیس سازمان ســیا، روز پنجشنبه در نشست مؤسسه «اسپن» گفت: زمانــی که بحث پایبنــدی ایران به توافق هســتهای مطرح میشــود، میتوان گفت ایران یک اجارهنشین بــد اســت. او پایبندی ایــران بــه برجــام را به یک اجارهنشین تشــبیه کرد که تا زمانی که صاحب ملک از او درخواســت نکند، اجاره خود را نمیدهد و برای پرداخت این اجاره، از چک بیمحل استفاده میکند. او افزود: رئیسجمهور ترامپ با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اســرائیل در تاش بوده تا یک راهحل مشــترک را برای مقابله با اقدامات خصمانه ایران در منطقه ایجاد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.