بازداشت 3 صیاد از سوی قطر

Shargh - - دیپلماسی -

ایرنا:

رئیس شیات بندر عسلویه استان بوشهر گفت: گارد ساحلی کشور قطر ســه صیاد از اهالی این بندر را که با یــک فروند قایق در حال ماهیگیــری در نزدیکی ســکوهای نفتی در آبهای قطر بودند، بازداشت کرد. عبدالحسین بحرینی افزود: این قایق صیادی مجوز لازم را برای انجام صید نداشــته اســت و به علت عدول از قوانین مرزی دریایی، از سوی گارد ساحلی قطر توقیف و سرنشــینان آن بازداشــت شــدهاند. وی اضافه کرد: مســئولان شهرستان عسلویه در حال پیگیری وضعیت شناور توقیفشده هستند و تاش برای آزادی سه صیاد دستگیرشده، با طی مراحل قانونی ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.