گفتوگوی حقوقبشری ایران و ژاپن

Shargh - - دیپلماسی -

ایرنا:

دوازدهمین دور گفتوگوهای حقوقبشــری جمهوری اسامی ایران و ژاپن به مدت دو روز در توکیو ژاپن انجام شــد. مدیرکل حقوق بشر و امور زنان وزارت امور خارجه کشــورمان و معاون مدیرکل سیاستهای خارجی وزارت خارجه ژاپن، ریاست هیئتهای دو کشور را بر عهده دارند. در این گفتوگوها، هیئتهای ایران و ژاپن عاوه بر مشــورت و رایزنی درباره روابط دوجانبه، همکاری دو کشــور در مجامع بینالمللی حقوقبشری را نیز بررسی میکنند. یازدهمین دور این مذاکرات بهمن 1394 برگزار شد و دو طرف درباره موضوعهای حقوق بشر و همکاری با سازمان ملل متحد تبادل نظر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.