عفو ترامپ

Shargh - - جهان -

برخــی منابع خبــری آمریکا گفتهانــد «دونالد ترامــپ»، رئیسجمهــوری، در نظــر دارد افــراد مرتبــط با ماجرای ارتباط مبارزات انتخاباتی خود با روسیه را مشمول عفو قرار دهد. روزنامه آمریکایی واشنگتنپســت در گزارشــی نوشــته است ترامپ از مشــاوران خود خواســته تــا اختیــارات قانونی رئیسجمهوری برای عفــو افراد مرتبط با ماجرای ارتباط با روسیه از جمله دستیاران، اعضای خانواده و حتی شــخص او را بررســی کنند. ایــن روزنامه میافزاید بعضــی منابع نزدیک به رئیسجمهوری گفتهانــد مشــاوران حقوقــی رئیسجمهــوری رأســا موضــوع عفــو را بررســی کردهانــد. حق رئیسجمهــوری آمریــکا بــرای اعطــای عفو به محکومــان یا مرتکبان جرائم، بــا محدودیتهایی در قانون اساسی این کشور و تفاسیر قضائی آن، به رسمیت شناخته شده است. در صورت درستبودن گزارش واشنگتنپســت، هدف مشــاوران حقوقی ترامــپ مشــخصکردن این موضوع اســت که در صورت صدور فرمان عفو رئیسجمهوری، پیگیری و تحقیقات درباره ماجرای ارتباط با روسیه از سوی «رابــرت مولر»، مأمــور ویژه تحقیــق، هم متوقف خواهد شــد یا خیر و چه چالشهــای حقوقی در این زمینه ممکن اســت بروز کند. واشنگتنپســت همچنین بــه نقل از منابعی کــه از آنها نام نبرده، نوشــته اســت مشــاوران حقوقی ترامــپ تلاش میکنند با یافتــن ایرادات قانونــی، «مانع از ادامه کار» آقای مولر شــوند؛ آنــان از جمله به موضوع تضــاد منافع او توجه نشــان دادهانــد. در واکنش به انتشــار این گزارش، ســناتور «مارک وارنر »، رهبر جناح حزب دموکرات در سنای آمریکا، نگرانی خود را از احتمــال صدور فرمان عفــو رئیسجمهوری ابراز داشــته اســت. وارنر در بیانیهای نوشته است اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری ســال ۲۰۱٦ ، «تهاجمی علیه دموکراسی ما بوده »و افزود: درحالحاضر کمیتههای اطلاعاتی و قضائی سنا و بازپرس ویژه، مولر، دراینباره تحقیق میکنند که «آیا بین روســیه و افراد مرتبط با ستاد انتخاباتی ترامپ، هماهنگیهایی صورت گرفته بوده است یا خیر ». همزمان، برخی منابع خبری آمریکا نوشتهاند «مارک کورالو»، ســخنگوی گروه مشاوران حقوقی دونالد ترامپ، درباره ماجرای ارتباط با روســیه، از سمت خود کنارهگیری کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.