فرمان امير قطر برای اصلاح قانون مبارزه با تروریسم

Shargh - - جهان -

قطر در جریان مناقشــه با چند کشــور عربی به رهبری عربســتان، تغییراتــی را در قانــون مبارزه با تروریســم خــود اعمال خواهد کــرد. به گزارش دویچهوله، شــیخ تمیم بن حمد آلثانی، امیر قطر، روز پنجشنبه فرمانی را در همین رابطه صادر کرد. بر اســاس فرمان امیــر قطر، دو «فهرســت ملی» متشکل از «افراد و سازمانهای تروریستی» تنظیم خواهد شــد. ایــن حق البتــه بــرای مظنوناني به رسمیت شناخته خواهد شد که بهخاطر قرارگرفتن در ایــن فهرســتها شــکایت کننــد. علاوهبراین، مفاهیمی چون «تروریست»، «جرائم و سازمانهای تروریســتی » و نیز «تأمین مالی تروریســم » تعریف خواهند شــد. فرمــان جدید امیر قطــر به اصلاح برخــی مفاد قانون مبارزه با تروریســم این کشــور در ســال ۲۰۰۴ میلادی مربوط میشود. این فرمان در راستای فرونشــاندن بحران خلیجفارس و رفع محاصره این امیرنشین ازسوي چند کشور عربی به رهبری عربستانســعودی ارزیابی میشود. آمریکا و قطر پیــش از این نیز معاهــدهای را درخصوص همکاری برای مبارزه با تروریسم امضا کرده بودند. «رکس تیلرســون»، وزیر خارجــه آمریکا، هدف از این معاهده را قطع «منابع مالی تروریســم » عنوان کرده بود. این تفاهمنامه که به امضای تیلرسون و همتای قطری او ، «محمد بن عبدالرحمان آلثانی » رســیده بود، قرار بود به گفته تیلرسون، به «امحای تروریســم در جهان» کمک کند. همچنین چندروز پیش گزارشی در روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز » منتشر شــد که از تغییر احتمالی رویکرد عربستان و متحدانــش درخصــوص بحران قطــر حکایت داشــت. در این گزارش بهجای شــروط ۱۳گانه، از «شش اصل» سخن گفته شده بود. در این «اصول ششگانه» از شــروطی چون پایان فعالیت شبکه الجزیره یا قطع مناســبات با ایران و بســتن پایگاه نظامی ترکیه در قطر خبری نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.