عمليات مشترك حزبالله و سوریه در مرزهاي مشترك

Shargh - - جهان -

منابــع نظامی ســوری از آغاز عملیــات نظامی ارتش ســوریه و حــزبالله لبنان بــرای بیرونراندن گروههای مسلح شورشــی از مرزهای دو کشور خبر دادنــد. به گــزارش ایســنا، به نقل از شــبکه خبری اســکاینیوز عربی، یک فرمانده نظامی سوری اعلام کرد که حــزبالله لبنان مقرهای گروههای مســلح در مناطق اطراف شــهرک عرســال در شــرق لبنان را در راســتای ایــن عملیات هدف قرار داده اســت. این حملات از خاک ســوریه در مجاورت با مرزهای لبنان آغاز شــد و بر منطقــه وادی خیل در ارتفاعات اطراف عرســال متمرکز بود. این حملات همزمان با حملات ارتش ســوریه در ارتفاعات فلیطه، واقع در قلمون غربی صورت گرفت. به گفته حزبالله لبنان، حملات از فلیطه ســوریه آغاز شده و مقرهای جبهه النصره در قلمون غربی و عرســال را هدف قرار داد. این عملیات از دو محور فلیطه و عرســال آغاز شده است. ارتش لبنان نیز همزمان برای ممانعت از نفوذ تروریســتها به تقویت مواضع خود در شهر عرسال پرداختــه و تجهیزات نظامی را وارد این شــهر کرده اســت. نیروهای ارتش به گروهی از زنان و کودکان اجازه دادند تا از اردوگاه شــهر الملاهی وارد عرسال شــوند. نیروهای لبنانــی گذرگاههای امنــی را برای خارجکردن آوارگان سوری از اردوگاههای نزدیک به مناطق درگیر ایجاد کردهاند. ارتش لبنان از نهادهای انسانی بینالمللی و صلیب سرخ خواسته تا به روند خــروج آوارگان از اردوگاههای نزدیــک به مقرهای افراد مســلح کمک کنند. همزمان با حملات هوایی جنگندههای ســوری علیه مقرهای جبهه النصره در فلیطه، واقــع در قلمون غربــی، نیروهای مقاومت لبنان نیز در شمال ارتفاعات عرسال پیشروی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.