محور اصلي آموزش «نه» به خشونت است

Shargh - - تختهسفيد -

ســرگل پاشا:

ما در پیشدبســتانی به دنبال آموزش علوم، ریاضی یا مشق شب نیستیم. نه اینکه این آموختهها ارزش نداشته باشند، بلکه جایگاه اینها در پیشدبستانی نیست. امروزه نوآموزان ما بیشتر احتیاج دارند تا معنای زندگی را بفهمند.

من در استان خوزستان شاهد این هستم که کودکان عربزبان چه مشــکلاتی را در فرایند آموزش دارند و چه افسردگی و ناامیدیای در چهرههای آنها وجود دارد. در کارگاههای آموزشی به مربیان در ابتدا این را آموزش میدهم که محور اصلی آموزش شــادی، لبخندزدن و خوب زندگیکردن است. این نسل به این شکل از آموزشها نیاز دارد.

والدین غالبا به دلیل مســائل قومی، دوزبانهبودن، فقر یا مشکلات مالی از زندگی خوب بهرهمند نشــدهاند و نه این امکان را داشــتهاند کــه به کــودکان خــود آن را آموزش دهنــد. بنابرایــن اینجا وظیفه آموزشوپرورش اســت که مفاهیم و مهارتهای زندگی را به کودک آموزش دهد. ما باید به کودکان آرامش و عشق را بیاموزیم و نگذاریم کودکانمان خشونت را بیاموزند.

اگر قرار اســت سرمایهگذاری شود، این ســرمایهگذاری باید روی نیروی انسانی باشد. نه اینکه بگذاریم آسیبهای اجتماعی در جامعه گسترش پیدا کند بعد به دنبال راهکارها برویم و برای حل آنها هزینه کنیم. یکی از این ســرمایهگذاریها در حوزه آموزش است؛ بهویژه در دوره پیشدبستانی.

تغییــر نگاه به آموزش نیــز یکی دیگر از عوامل مؤثر اســت. اگر خانوادهها بدانند دوران پیشدبستانی و آموزشهای آن چه اثرگذاری مهمــی بر کودکان دارد، خودشــان بــه این ســمت گام برمیدارند. نگاه غالب اکنون نگاه کهنه اســت زیرا این اندیشــه حاکم است که پیشدبستانی جایی اســت که فقط کودکان را نگه میدارند و نهایتا بازیهــای مختصری انجام میشــود. نگاه ما به پیشدبســتانی این نیســت و ما پیشدبستانی را پایه تعلیم و تربیت میدانیم. اگر کودک پایه و اســاس محکمی در آموزش داشــته باشــد تا انتها دیگر نباید نگران آن باشیم. به این دلیل که این کودک مفاهیم اساسی زندگی را از پایه یاد گرفته است. ما خودمان را درگیر بخشنامهها و حساسیتها کردهایم و این ســبب شده کودکان ما رها باشند. بعد هم انتظار داریم این کودک در دوران تحصیل موفق باشد ولی نمیتواند. پیشدبستانی در حقیقت پاشنهآشــیل است. میتواند نقطه پیروزی باشد. میتواند مبنایی برای ساختن آینده باشد. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که چرا فقط آموزشوپرورش باید حامی پیشدبســتانی باشد و دیگر نهاد و ارگانهــا در کنار آموزشوپرورش قــرار نمیگیرند. بنابراین تا زمانی که در کشــور آموزشوپرورش در اولویت قرار نگیرد ما تغییری نخواهیم داشــت و چیزی اصلاح نمیشود. باید سرمایهگذاری روی منابــع انســانی در اولویت قرار بگیرد زیرا منابعــی نظیر نفت، منابع طبیعــی و... که روی آنها ســرمایهگذاری میشــود جایــی به پایان میرســد ولی تا زمانی که انســان زنده اســت، میتوان روی انسان سرمایهگذاری کرد.

*کارشناس منتخب پیشدبستانی استان خوزستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.