قدرت نرم ایران در توسعه عدالت آموزشی

Shargh - - تختهسفيد -

عباس ملکی: جامعه اســلامی باید برای آینده خــود فکر کند. به نظر میرسد مهمترین بخشــی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، شکست چرخه فقر اســت؛ فقری که از پدر و مــادر به فرزندان انتقال پیدا کرده و از آنها به نســل بعد منتقل میشود. بررسی این مسئله که در اسلام تا چه اندازه روی کارکرد عدالت اجتماعی تأکید شــده، موضوع بسیار مهم و پیچیدهای اســت. علامه محمدرضا حکیمی بهعنوان یکی از پرچمداران مسئله عدالت اجتماعی مجموعه آیات و احادیثی در باب زندگی ســالم را در کتاب دوازدهجلدی خود به نــام الحیات آوردهاند. چهار جلد این کتاب راجع به فساد و عدالت اجتماعی است. در همین کتاب حدیثــی از امام صادق اســت که میفرمایند: مــردم برای رفع نیازهایشــان به دو بخش تقسیم میشــوند؛ ابتدا نیازهای اولیه است که مربوط به نیازهای اساسی اســت و همه مردم باید به آن امکانات دسترسی داشته باشند و حکومت اسلامی نسبت به آن مسئول است و بعد از تأمین آن نیازهای اساسی است که مردم میتوانند با هم رقابت داشته باشــند. قطعا این حدیث ما را به یاد تئوری مازلو، اقتصاددان و متخصص امور مدیریت در آمریکا، میاندازد. او نیز نیازهای انســان در جریان زندگی را به دو بخش تقســیم میکند. نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه. جالب است که اهمیت نیازهای اولیه در اسلام تا این اندازه مورد توجه قرار دارد. نکته دیگر قدرت نرم و قدرت ســخت اســت. در سال 2007 که بهتازگی اندیشــه قدرت نرم و قدرت سخت شکل گرفته بود، در دانشــگاه هاروارد دوستی داشتم به نام جوزف لاین که میخواست درباره این مســئله بنویسد. وی در آن زمان معتقد بود بعضی کشورها دارای قدرت نرم هستند مانند هند. اسم این کشور را که میشنویم یک کشــور مستبد در ذهن نمیآید، بلکه کشــوری به ذهن متبادر میشود که تا اندازهای در آن صبر و بردباری وجود دارد و این قدرت نرم اســت. وی معتقد بود قدرت نرم شــرکتی هم میتوانیم داشــته باشیم مانند شرکت ســونی. عکسهایی وجود دارد از رهبران دنیا که در کنارشان رادیو سونی است مانند حضرت امام)ره(، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. درواقع این قدرت نرم شرکت سونی را نشان میداد.

قدرت نرم ایران در آموزش اســت. ما بســیار اشتباه کردهایم و باید این را تصحیح کنیم. تعداد کســانیکه خارج از ایران در دانشگاههای ایرانی تحصیل میکنند بسیار کم است. درحالیکه شما در هر کشوری تحصیل کرده باشید بدون اینکه متوجه باشید، ناخودآگاه نسبت به آن سمپاتی خواهید داشــت. اینکه کودکان افغانستانی در ایران تحصیل کنند بهتر اســت یا در طــول روز بدون کار و تحصیل در داخل کشــور سرگردان باشند؟

ایران حوزه تمدنی است که فراتر از مرزهاست و نفوذ زبان و فرهنگ ایرانی در خارج از مرزها بسیار چشمگیر است.

*دانشیار دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.