ندراخشنن حکاررگرداف نمیزدوندنید

Shargh - - سينمايايران - فرانک آرتا

قتل دردناک آتنا اصلانی ، دختر هفتساله، این روزها خیلیها را مکدر کرده اســت. خیلی خبــر را که خواندم، شــوکه شــدم. همانموقع یاد فیلم هیــس... دخترها فریاد نمیزنند افتادم. چقدر خوب اســت که مسئولان ســینما برای بار دوم این فیلم را اکران کنند تا این نکته مورد توجه جدی در سطح جامعه قرار بگیرد و دستکم قانونگذاران و تصمیمگیــران راهحلی برای این معضل پیدا کننــد. البته بســیاری از هنرمندان به این مســئله واکنش جدی نشــان دادند، از جمله رخشان بنیاعتماد که ضمن اشاره به فیلم هیس..!. ؛ معضل کودکآزاری در جامعه را متذکر شــد. البته وقتی به تمامی فیلمهای سینمایی پوران درخشنده، کارگردان فیلم، نگاه میکنم، میبینم دائما در طرح معضلات اجتماعی پیشی گرفته و تا امروز این دغدغه را دارد. پوران درخشــنده، نخستین زن فیلمساز ســینمای ایران بعد از پیروزی انقلاب است که تا امروز فیلم میسازد. هرچند که آنچنان قدر ندیده، ولی برایم عجیب اســت که همچنان اســتوار به کارش ادامــه میدهد. فیلم هیس! ... او درباره آزار جنســی کودکان دختر و تعرض به اطفال خردســال بود. هنگام اکران فیلم در آمریکا نشریات معتبری همچون ورایتی آن را ســتودند. چــون موضوع فیلــم را جهانی ارزیابی کردند. او حالا هم میخواهد فیلمی درباره پسران بسازد با عنوان هیس... پســرها گریه نمیکنند و چقدر خوب است که سازمان سینمایی شــرایط ساخت این فیلم را هرچهزودتر فراهم کند. فیلــم زیر ســقف دودی ایــن کارگردان زن ســینما، هماکنون در ســینماها در حال اکران اســت. این فیلم هم مشــکلات یک خانواده درحالفروپاشی را به تصویر میکشد؛ باز هم طرح آســیبها و نگرانی! گاهیاوقات فکر میکنم پوران درخشــندهبودن سخت است؛ خیلی سخت! گفتوگوی شرق با پوران درخشنده را بخوانید. اگر بداند در خانه پدری منتظر او هستند و جایی دارد که از او حفاظت شود ممکن است زودتر خانه شوهر را ترک کند، اما اغلــب میدانند که آنجا جایی ندارند. خصوصا اینکه مدت زیادی از زندگی زناشوییشان گذشته باشد.

چون هویت جدیدی به دســت آوردهاند و دیگر نمیتوانند تغییرش بدهند؟

دقیقــا. چون طبق تربیتمان وقتی با لباس ســفید به خانه شوهر رفتی، فقط باید با کفن سفید برگردی.

چنین ریزهکاریای را هم در فیلم شــاهد هستیم که شیرین )مریلا زارعی( بعد از ترک خانه، شب را در خیابان و ماشین خود سپری کرد و حاضر نشد به خانه والدینش برود.

درســت اســت، اما در اینگونه مواقــع متر و معیارتان چیست؟ سعی میکنم نگاهی اخلاقگرایانه داشته باشم.

شــما کرمانشاهی هســتید. نمونه متعالی حضور مؤثر زنان کُرد را در جنگ کوبانی علیه تروریســتها شــاهد هســتیم. آنها در نهایت لطافت، ناچار شدند دست به اســلحه ببرند تا از حیثیتشان دفاع کنند. حالا فکر نمیکنید دستکم در جاهایی باید صریحتر رفتار کنید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.