آغاز ثبتنام بیمهتکمیلی خانه سینما

Shargh - - هنر -

در فیلم «زیر ســقف دودی»، نقش منفی داســتان با بازی حســام نوابصفــوی، تأثیر زیادی روی موقعیت داســتان نــدارد. چرا چنین شخصیتی را وارد داستان کردید؟

او بیشــتر «تیپ» است. میخواســتم بگویم وقتی شــما فرزندتان را از خودتــان دور میکنید، جــذب جاهایی مثل پارتیهای شــبانه، دورهمی و آدمهای بیهویتی از این دســت میشود. در برخی از این دورهمیها مواد مصرف میکنند و خیلی از زندگیها شروع یا تمام میشود!

وقتی بچه محبت از کســی نمیگیرد، بالاخره جذب کســی میشود که او را ببینــد، حتی اگر در جهت منفی باشــد! خوشــبختانه مــن دختری را وارد قصــه فیلم کــردم که جامعه را تربیت میکند و به پســر میگوید اگر میخواهی با من ارتباط داشــته باشــی، باید به مطب روانشناس بروی و درمان شــوی. باید به اشــتباهاتت اعتراف و رفتارت را تصحیح کنی. منتها متأســفانه در جامعه ما معذرتخواهی معنا ندارد و اغلب افراد بهسختی معذرتخواهی میکنند. درحالیکه معذرتخواهی یعنی شهامتداشتن. کسی که عذرخواهی میکند، فهمیده اشــتباه کرده و بر خطایش سرپوش نمیگــذارد. اگــر این امر در فرهنگ ما اجرا شــود، کلید خیلــی از دردها و مشکلات ماست.

بااینحال، روش پســر در مســیر فیلم خیلی هم مبتنی بر عقلانیت نیست؟

در واقع اینجا عشق پیروز میشود. آرمان به واسطه عشقی که به دختر دارد، به مطب روانشناس میرود.

همانطور که گفتم، نخواســتم قضــاوت کنم؛ بنابراین با رفتن شــیرین قصه تمام نمیشود. دوربین که بالا میرود، وارد خانههای مردم میشویم و ســؤال اساســی من این اســت: خانههای دیگر در چه وضعیتی هستند؟ در ســالن سینما هنگام فیلمدیدن ســکوت حاکم است و همه فقط گوش میدهند. اما بعد از خروج از سالن، بحثهایی میانشان درمیگیرد. پشت سر مخاطبان میرفتم، میدیدم و میشنیدم با هم بحث میکنند. این مهم است که آســیبهای اجتماعی راهی باز کند نه فقط موضوع مطرح شود. باید فکر کرد این فیلم میتواند چه تأثیراتی روی رفتارهای جامعه بگذارد. خانمی میگفت یکی از دوســتانش دو ماه بود که با شــوهرش قهر کرده و به منزل والدینش رفته بود، هرچه خواســتم این دو نفر را با هم آشــتی دهم نتوانســتم. اما بعد از دیدن این فیلم به هر دو نفر جداگانه زنگ زدم و گفتم برایتان بلیت فیلم «زیر ســقف دودی» را خریدهام. جالب است بعد از اتمــام فیلم با هم تماس گرفتند. بعد از مدتی مشکلشــان را پذیرفتند و دوباره به سمت زندگی مشترک رفتند.

آیا بهتر نبود داستان فیلم را کمی جسورانه و بازتر مطرح میکردید؟

اگر قرار بود این فیلم را بازتر بســازم، باید زن را هم در یک رابطه موازی با مردی دیگر قرار میدادم. اما سعی کردم حرمتهای جامعه را زیر سؤال نبرم؛ چون جایگاه زن، خاص اســت. او را تا لب بحران قصه کشــاندم. اما از آن بحران رد شــد. در غیــر این صورت، فیلم مجــوز پخش نمیگرفت. بااینحال واقعا خودم رنج روحی میکشــم. چون هــم باید حرفم را بزنم و هم فکر کنم چطوری این حــرف را بزنم! از طرفی محدودیتهایی برای خودم ایجاد میکنم که ربطی به فیلمســازی نــدارد. میخواهم چیزی را بگویم. ولی ناچارم با ملاحظات مطرح کنم!

از اکران فیلم راضی هستید؟

از اینکــه تبلیغــات فیلم دهان به دهان اســت و مخاطب را جذب کرده راضیام. اما اسپانســر، حمایت و بیلبورد در سطح شهر ندارم. تنها حامیام خداست. به پشــتوانه او دستم را روی دو زانو گذاشته و تا امروز کار کردهام. فروش به نسبت خوب است. اما سئانسهای زیادی در سینماها ندارم. چون فیلمهای کمدی روی اکران است و سئانسهای فیلمهای ما گرفته میشود.

واکنشها در شهرستانها به فیلم چگونه است؟

از نظر آگاهیبخشــی در شهرستانها عالی است. خدا را شکر که مردم با فیلم برخورد خوبی داشــتهاند و بهعنــوان درد بزرگ با این فیلم برخورد میکنند که بالاخره باید حل شود.

فیلم «هیس پسرها گریه نمیکنند» در چه مرحلهای است؟

فیلمنامه را برای دریافت پروانه ساخت تحویل دادهام. امیدوارم پروانه ساخت بگیرد و بتوانم آن را بسازم.

ثبتنام بیمــه تکمیلی اعضای خانه ســینما از روز شــنبه سوم تیر آغاز شــده است. ثبتنام بیمــه تکمیلــی درمــان اعضای خانه ســینما همانند سال گذشته به وســیله بیمه آســماری انجام میشــود و اعضــا میتواننــد تــا شــنبه 31 تیــر از ســاعت 10 تا 1۶ به خانه سینما )ســاختمان بهار( مراجعه کنند.

در مرحلــه اول ثبتنام، صرفا اعضایی که منشــأ بیمــه اول آنها بیمــه خانــه سینماســت، تحت پوشــش بیمــه تکمیلــی قــرار میگیرنــد. همچنین اعضــا باید با مراجعه بــه صنف خود و دریافت فــرم مربوطه و تأیید آن از ســوي صنف با مدارک زیــر براي ثبتنام اقدام کنند.

اصــل و کپــی صفحــه اول دفترچــه بیمــه بــا تاریــخ معتبر )بیمهشــده اصلــی(، اصل و کپی کارت ملی و شناســنامه )صفحه اول و دوم( بیمهشده اصلی، اصل و کپــی کارت ملــی و شناســنامه )صفحــه اول و دوم( افــراد تحت تکفل و اصــل و کپی فیش واریــزی به مبلــغ 120 هزار تومان )بیمهشــده اصلــی( و مبلغ 200 هــزار تومان )تحــت تکفل( برای هر نفر یک فیش به شماره حساب 140۷۷۷0۸1۶ بانک ملت شــعبه بهار جنوبی به نام خانه ســینما و تکمیــل فرم مربوطه کــه به تأیید صنف رسیده باشد. اعضا همچنین میتواننــد بــرای دریافــت فرم و کســب اطلاعات بیشــتر به نشانی www.khanehcinema.ir مراجعه کننــد یــا با خانــه ســینما تماس بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.