هیس! زنان حرف نمیزنند

Shargh - - هنر -

شاید چون فرصت شنیدن نداریم؟

ادامه از صفحه11

چــون فرصــت نمیدهیــم کســی حــرف بزنــد. چون یــاد نگرفتهایــم به حــرف دیگران گــوش کنیم. بایــد تأمل کنیــم و بعــد جــواب بدهیــم و ببینیم درســت میگویــد یا نــه. اینها را چه کســی باید بــه ما یاد بدهــد؟ چه وقت بایــد یاد بگیریم؟ نســلی که قــرار اســت ازدواج کنــد، بایــد بفهمــد با چه کســی میخواهــد پیمان زناشــویی ببندد. اگــر طرف مقابلش را دوســت ندارد، چــه اجباری برای این ازدواج اســت؟! تازه این اول راه است. باید برای بچهای که قرار است به دنیا بیاورند، ارزش قائل شــوند و بدانند زندگی فقط فرزندآوری نیســت. فراهمکردن خوراک و پوشــاک فرزند که کافی نیست. باید زمان بگذاری، با هم دوســت شــوید تا بچه به تو اعتماد کند و حرفهایی را که در دل دارد، با شما در میان بگذارد. وقتی از مدرسه به خانه برمیگردد، باید از او سؤال کنی که امروز چطور گذشت. اما متأسفانه نگاهی که اغلب در خانوادههای ما حاکم اســت، بیشــتر کنترلها روی دختران اســت تا پسران! درحالیکه حواسمان باید به هر دو باشد.

چون در فرهنگ عرفی ما اینگونه جاافتاده که دختران را باید کنترل کرد و نه پسران را. در این صورت چه باید کرد؟

همانطور که گفتم، مهمترین مســئله دادن آگاهی اســت. والدین باید بدانند که خطرات برای پســران هم کم نیســت. اما اغلــب برای آنها مهم نیست که پسر چه ساعتی به منزل برمیگردد یا کجاها میرود. گاهی اوقات پســران جوان مســائلی را برایم تعریف میکنند که تازه با عمق معضلات آشنا میشوم.

به نظرم پایان فیلم، یکی از پایانهای خوب فیلمهای شماست. چرا این پایان را انتخاب کردید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.