ونگوگ آمده بود ملبورن

Shargh - - هنر - پویا باقری

ونگــوگ از چند جا آمده بود ملبورن؛ هنرمندی که در دوران زندگــیاش رنج و محنت بســیار دیــد. او و روان نــاآرام و هنر حیرتانگیزش را نشناختند تا مُرد و سالها پس از مرگش دهان ملت باز شد از تحیر و به تحسین.

نمایشــگاه ونگوگ در گالری ملی ویکتوریا NGV برپا شــده بود که کیفیــت نمایشــگاههایش در زمینههــای مختلف هنر، جهانی است. چندسال پیش نمایشگاهی از نقاشیها، نوشتهها، نگاشتهها، اسناد و ضبطشــدهها از سالوادور دالی برگزار شد که کاملترین نمایشــگاهی از دالی نام گرفت که از او تا به آن زمان در جهان برپا شده بود. چندروز آخر، نمایشگاه بهخاطر استقبال بیش از حد تصور، 24ساعته شده بود. بامدادی که از جلو گالری رد میشــدم، مردم را در صفی بســیار طولانی دیدم، ساعت سه صبح.

در نمایشــگاه ونگوگ، 50 اثــر از طراحیها و نقاشــیهای مشــهورش از چند موزه اروپا گردآوری شده بود. آغاز نمایشگاه که بسیار چشمگیر بود، فیلمی بود بر صفحه نمایش تلویزیونی بســیار بــزرگ - ماتریســی 5 در 9 از تلویزیونهــا - کــه روایتِ نامههای ونسان بود به تئو، برادرش؛ هماو که حامی ونگوگ بود و هنــر او. راوی نامههای ونگوگ را میخواند و تصویر همخوان بــا روایت پیش میرفت؛ صدایی گــرم و تصاویری از فصلها، با تأکید بر جزئیاتی که ونســان در نامههایش به تصویر میکشید از چهــار فصل. فیلمی کوتاه بود در حــدود 15 دقیقه که مخاطب را در دم مجذوب حس عاشــقانه و دیوانهوار ونگوگ میکرد و به صورت پیاپی پخش میشد. پس این آشنایی، از پشت صفحه نمایــش بینندگان قدم به دنیای طرحها و نقاشــیهای ونگوگ میگذاشتند.

نمایشــگاه کــه ونگوگ و چهــار فصل نام نهاده شــده بود، گزیدهای بود از موزههای اروپایی. موزه ونگوگ آمستردام، موزه کرولر- مولر Kröller-Müller و موزه اوترلو Otterlo که بیشترین تعداد از آثار ونگوگ در جهان را در اختیار دارد.

برخی نمایشــگاههای هنری آنقدر در زمینهای ویژه هســتند کــه از قبل تا حد زیادی میدانی چه گــروه آدمهایی را خواهی دید، اما ونگوگ اینگونه نبود. از هنرمندان دوآتشه آمده بودند تا آدمهایی که هرجا در کوچه و خیابان میشود دیدشان. مادربزرگ و نوههایش و از همه ســن. شهرت ونگوگ فراتر از آن است که فقط هنرمندان و هنردوســتان او را بشناســند. همه آمده بودند. ونگوگ برای عدهای قلهای از کوهستان هنر است، برای عدهای دیگر یک شــیدایی که باید روانش را شــناخت و برای خیلیها، یک نیکول کیدمن قدیمی. آمده اســت و باید رفت دیدش و البته چه بهتر از این؟ هرچه مردم پولشــان را برای هنر خرج کنند کم اســت. ایکاش روزگاری تابلو نقاشــی و عکس روی دیوار هم برای آدمها اندازه آینه ســر دستشوییشــان بدیهی باشــد. هنر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.