دونوازی نوازندگان ایرانی و لهستانی

Shargh - - هنر -

قطعاتی از شــوبرت و برامــس در کنســرت موســیقی کلاســیک «دونوازی ویلن و پیانو» سهشــنبه ســوم مرداد ساعت 21 در فرهنگســرای نیــاوران اجــرا میشود.

به گــزارش روابطعمومی بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، در این کنسرت سروش زالی نوازنده پیانو از ایران و کاتاژینا فینر نوازنده ویلن از کشــور لهستان سه سونات برای ویلن و پیانــو op.13۷ اثر فرانتس شوبرت، سونات برای ویلن و پیانو شــماره ‪10۸ op. 3،‬ اثــر یوهانس برامس را اجرا میکنند.

کاتاژینا فینر لیسانس خود را در رشــته نوازندگی ویلن از «آکادمی موســیقی ملــی چایکوفســکی» اوکراین دریافت کرده و تحصیلات تکمیلیاش را تحت نظر پروفسور بوگادار کاتارویچ B.Kotorovich() از همیــن آکادمی بــا موفقیت به اتمام رســانده است. وی در ادامه فعالیتهای موســیقی خود و در آکادمی موسیقی کراکوف لهستان با کار روی رســاله دکتــرای خود با راهنمایی پروفســور لاپینســکی ‪Z. Lapinski(‬ ) در ســال 201۷ موفق به دریافت مــدرک دکترای خود از این آکادمی شد.

فینــر در ســال 200۷ برنــده جایزه نخســت مســابقه موسیقی بینالمللــی «هنر قرن بیســتم» در کییف شد. همچنین وی در همان ســال توفیق یافــت تا بــا کوارتت خــود دومین جایزهاش را در بخش ‪chamber music(‬ ) در «مســابقه موسیقی بینالمللی ورزلِ» اوکراین به دست آورد. اجرا در بخش ویژه فســتیوال از کلاســیک تــا معاصر در ســال 13۸۶ در ســالن رودکــی و کنســرت «شــبهای موســیقی کلاسیک» در سال 1394 با همراهی ســروش زالی از اجراهــای این دو نوازنــده در ایــران اســت. گفتنی اســت کنسرت موســیقی کلاسیک «دونوازی ویلن و پیانو» سوم مرداد ســاعت 21 در ســالن خلیجفارس فرهنگسرای نیاوران اجرا میشود. علاقهمنــدان بــرای تهیــه بلیت میتوانند به ســایت ایرانکنسرت یا گیشه فرهنگسرا مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.