کلاهبرداری در پوشش اعزام دانشجو به خارج از کشور

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مردی که تحــت عنوان اعزام دانشــجو به خارج از کشــور از دهها شهروند کلاهبرداری کرده بود، از سوی مأموران بازداشت شد.

در پی طرح شــکایتهای مشابه درباره اخذ وجوه چنددهمیلیونتومانی به بهانه اعزام دانشجو به دانشگاههای خارج از کشور از سوی شرکتی تحت عنوان شــرکت «دانشپژوهان»، پروندهای دراینباره در دادسرای ناحیه یک تهران تشکیل شد و به دســتور بازپرس شعبه دوم این دادسرا، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

دهها مالباخته با حضور در اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتی مشــابه عنوان کردند که مدیر شــرکت «دانشپژوهان» به نام «ســیاوش. ت» در پوشش اخذ ویزای اقامت تحصیلی و دانشجویی برای ایشــان یا اعضای خانوادههایشان از کشــورهای آمریکا، انگلستان، کانادا و اسلواکی، اقدام به اخذ دهها میلیون تومان )از 50 میلیون تا 200 میلیون تومان( از آنها کرده، اما پس از گذشت چندین ماه و بدون اجرای تعهداتش در این خصوص، از محل شــرکت، واقــع در منطقه کامرانیه متواری شده است.

یکــی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهــان گفت: «اینجانب... از سوی یکی از دوستانم به نام آقای سیاوش. ت معرفی شدم؛ پس از مراجعه به دفتر شرکت ایشان )شرکت دانشپژوهان( در منطقه کامرانیه، برای اخذ ویزای کشور انگلستان برای اقامت خودم و پسرم از طریق پذیرش تحصیلی با شــرکت دانشپژوهان قرارداد بستیم. دفتر شرکت فاقد هرگونه تابلو بود، زمانیکه علت را جویا شدیم، آقای «سیاوش. ت» مدعی شد که بهتازگی به این مــکان نقلمکان کردهاند؛ در ادامه مذاکرات، آقای ســیاوش. ت مدعی شد که میتواند از طریق ثبتنام پسرم در مدارس تابستانی کشور انگلستان اقدام به اخذ ویزا برای من و پســرم کند و دو ماه اقامت در این کشور را برای ما تأمین کند و به این بهانه مبلغ 50 میلیون تومان از بنده دریافت کرد».

این مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «پس از گذشــت چندین ماه از زمان پرداخت پول به سیاوش. ت، ایشان با بنده تماس گرفت و در کمال ناباوری مدعی شد که برای ثبتنام پسرم دیر شده است؛ تصمیم به بازپسگرفتن پول خود را داشتم، اما پس از یک ماه مراجعات مکرر، نهایتا در آخرین مراجعه خود به دفتر شرکت متوجه شدم دفتر شرکت دانشپژوهان به صورت ناگهانی تعطیل شده؛ در این مدت نیز در تحقیقاتی که انجام دادم متوجه شدم که اساســا مدرسه مورد ادعای آقای سیاوش. ت برای ثبتنام فرزندم در آن وجود خارجی ندارد و این شــخص به این شیوه و ترفند اقدام به کلاهبرداری از من و بسیاری از افراد دیگر کرده است».

مالباختهای دیگر که به بهانه اخذ ویزای دانشــجویی از کشــور آمریکا مــورد کلاهبــرداری قرار گرفتــه بــود، در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «بههمــراه مادرم به مؤسســه دانشپژوهــان مراجعه کردیــم؛ بابت اخذ ویزای دانشجویی برای دانشگاه بوستون Boston() مبلغ دوهزارو 800 دلار بهعنوان دستمزد پرداخت کردیم و در ادامه به بهانههای مختلف مجموعا بیش از 80 میلیون تومان به مؤسســه دانشپژوهــان پول پرداخت کردیم؛ پــس از اخذ ایــن وجوهات، مدیر شــرکت به نام آقای ســیاوش. ت مدعی شــد که در مدت چندماه اقدام به اخذ زمان مصاحبه از ســفارت آمریکا در کشــور قبرس برای بنده خواهد کرد، اما در زمان سررســید عنوان شــد که ســفارت آمریکا در کشــور قبرس وقت مصاحبه نمیدهد و به این بهانه از من چندینماه دیگر فرصت خواســتند تا وقت مصاحبه ســفارت آمریکا در کشــور اتریش را برایم هماهنگ کنند؛ به بهانههای مختلف، آقای سیاوش. ت زمانهــای دیگری را برای زمان مصاحبه بنده مطرح میکرد تا اینکه یک روز عنوان کرد که با رویکارآمدن رئیسجمهور جدید در کشور آمریکا اساسا امــکان رفتن بنده به آمریکا وجود ندارد و به این بهانه پیشــنهاد داد تا برای ادامه تحصیل منرا به کشــور انگلستان بفرســتد، اما پس از گذشت مدتی دفتر شــرکت در منطقه کامرانیه تعطیل شــد و از آن زمــان بنده و دیگران هیچگونه اطلاعی از آقای ســیاوش. ت نداریم». با آغاز تحقیقات پلیســی، کارآگاهان اداره سیزدهم در بررسی اساسنامه و مدارک شرکت دانشپژوهان اطمینان پیدا کردند که این شرکت فاقد هرگونه مجوز رسمی از وزارت علوم و همچنین ســابقه ثبت شرکت بوده و مدیر متواری شرکت با انتخاب عنوان دانشپژوهان برای شرکت خود و سوءاستفاده از تشابه اسمی با یک مؤسسه رسمی و معتبر اقدام به کلاهبرداری از افراد کرده است.

در ادامــه تحقیقات، کارآگاهــان اطلاع پیدا کردند که برخلاف شــیوه و شــگرد رایج در امر تبلیغات از طریق روزنامههای کثیرالانتشار، مدیر شرکت دانشپژوهــان از طریق ارســال پیامکهای تبلیغاتــی و تبلیغات در فضای مجازی، بهویژه در تلگرام و اینستاگرام اقدام به انجام تبلیغات کرده است.

بــا انجــام اقدامات پلیســی، کارآگاهان موفــق به شناســایی مخفیگاه «ســیاوش. ت» در منطقه دزاشــیب شــده، اما پس از مراجعه به این محل و انجام تحقیقات پلیســی اطلاع پیدا کردند که همزمان با بستهشــدن دفتر شرکت، وی از این مکان نیز متواری شده است.

با توجه به شیوه و شگرد «سیاوش. ت» در کلاهبرداری از دهها مالباخته، نهایتا کارآگاهان با اقدامات گســترده پلیســی اطلاع پیدا کردند که شــرکت دانشپژوهــان مجددا اقدام به ازســرگیری فعالیت خــود اینبار در منطقه میرداماد کرده است؛ کارآگاهان اداره سیزدهم با شناسایی محل دفتر شرکت در منطقه میرداماد، به این محل مراجعه و در تحقیقات نامحسوس پلیسی خود ضمن شناسایی دقیق «سیاوش. ت» اطلاع پیدا کردند که این شخص از محل دفتر شرکت خود بهعنوان مخفیگاه خود نیز استفاده میکند.

ســرانجام در مورخه 04/14/1396، سیاوش. ت (41ساله( که هشت ســال پیش از آمریکا به کشور بازگشــته، پیــش از هرگونه فعالیــت درخصوص کلاهبــرداری از مالباختگان جدیــد در محل دفتر جدیــدش در منطقه میرداماد، دســتگیر و به اداره ســیزدهم پلیس آگاهی منتقل شــد و صراحتا به اخذ وجوهات نقد از تمامی شــکات و مالباختگان اعتراف کرد. ســردار عباســعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشــاره به ارزش ســه میلیاردتومانی پرونده شرکت دانشپژوهان عنوان کرد: با شناسایی دهها مالباخته و بررسی اظهارات و مدارک مستند آنها مبنیبر پرداخت دهها میلیون تومان به متهــم پرونده، تاکنون ارزش مالی پرونده به بیش از ســه میلیارد تومان رســیده و به تناسب آن مقــام محترم قضائــی اقدام به صــدور وثیقه چندمیلیاردی برای متهم پرونده کرده است.

رئیــس پلیس آگاهی تهران بــزرگ در پایان این خبر گفــت: با توجه بــه اعتراف صریــح متهم به دریافت وجــوه نقد از دهها مالباخته در پوشــش شــرکت دانشپژوهان و در ادامه شناســایی دهها مالباختــه در همــان مراحل اولیــه تحقیقات، از تمامی شــکات و مالباختگانی که به این شــیوه و شــگرد و تحت عنوان شــرکت دانشپژوهان مورد کلاهبرداری قــرار گرفتند دعوت میشــود تا برای پیگیری شــکایات خود به نشــانی اداره ســیزدهم پلیــس آگاهی تهــران بــزرگ در خیابــان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.