اشکال در تيوب بادی علت غرقشدگی 19 گردشگر در رودخانه دز

Shargh - - حوادث -

شرق: غرقشــدگی 19 گردشــگر در رودخانه دز در حالی منطقه را به حالــت آمادهباش درآورد که دو نفر از غرقشــدگان جان خود را از دست دادند و 13 نفر در منطقه پیدا شدند؛ اما چهار گمشده این حادثه در منطقــهای دیگر گیــر افتاده بودنــد که به کمک امدادگران پیدا شــدند. رئیس جمعیت هلال احمر دزفول با اشــاره به حادثه غرقشــدگی 19 گردشگر در رودخانــه دز، گفت: تاکنون دو جســد متعلق به یک مرد و زن که حدودا 30ســاله هستند، پیدا شده. این حادثه پنجشــنبه برای تعدادی از گردشگران در منطقه کولخرســون در مســیر رودخانه دز رخ داد. وی در تشــریح چگونگــی وقوع ایــن حادثه گفت: تعــداد 19 گردشــگر از اهواز برای انجــام تفریحات آبی به منطقه چالکندی در شــمال دزفول مراجعه کردنــد. این تعــداد از منطقه کولخرســون به آب زدهاند و در ادامه در منطقه سنگ دوم که منطقهای سخت برای انجام ورزشهای آبی و در برخی نقاط ناشناخته است، دچار حادثه شدند.

رضایی افزود: این گردشــگران بــا تیوبهایی که بــه هم وصل بودند، در جریان رودخانه دچار حادثه شدند که مردم و قایقدارانی که در آن منطقه حضور داشــتند، هنگام وقوع حادثه 13 نفــر را زنده نجات دادند.

وی ادامــه داد: با حضــور نیروهــای امدادی و آتشنشــانی و همچنین اهالی منطقه و قایقداران، تاکنون دو جســد متعلق به یک دختر و یک پسر که حدودا 30ساله هســتند، پیدا شده. رئیس جمعیت هلال احمر دزفول گفت: به دلیل ازدحام گردشگران در مناطــق ســاحلی رودخانــه دز در روز جــاری، نیروهای هــلال احمر در منطقه ســاحلی علیکله مستقر هســتند و مدیریت حادثه کولخرسون اکنون بر عهده نیروهای آتشنشانی شهرداری دزفول است که در حال تلاش هستند.

محمدرضا کرمنژاد اظهار کرد یک تور گردشگری شامل تعدادی کوهنورد از اهواز به دزفول سفر کرده و در رودخانه دز مشغول انجام تفریحات آبی بودند؛ ولی تیوب بادی آنها در مسیر رودخانه دچار مشکل میشــود و در منطقه کولخرســون در رودخانه دز غرق شدند.

وی افزود: 13 نفر از این گردشــگران به وســیله اهالــی محل و نیروهــای امدادی زنــده نجات پیدا کردند و جســد دو نفر دیگر از آب بیرون کشیده شد که به بیمارستان دزفول تحویل داده شد. وی افزود: تعدادی از نیروهای مردمی، قایقداران، شــناگران و نیروهای هلال احمر از شــوش بــه طور خودجوش بــرای کمک بــه محــل حادثــه رفتنــد. در آخرین گزارشهای رســیده معــاون عمرانــی فرمانداری دزفول گفت: زندهبودن چهار گردشــگر حادثهدیده منطقه چال کندی که مفقود شــده بودند، تأیید شده است.

عبدالحسین پوررکنی افزود: علاوه بر یک گردشگر که در اولین پرواز تجســس بالگرد هلال احمر زنده شناســایی شــده، زندهبودن سه گردشــگر دیگر نیز تأیید شــده اســت. وی افزود: این افراد در منطقهای سختگذر بر صخرههایی مرتفع مشرف بر دره گرفتار شدهاند که برنامهریزی برای نجات آنها با بسیج تمام دستگاههای امداد و نجات و افراد داوطلب در حال انجام است.

پوررکنی با تشکر از تلاش شــبانهروزی نیروهای امداد و نجات، آتشنشــانی، شهرداری، هلال احمر، نجات غریــق، کوهنوردی و نیز افراد داوطلب محلی که از زمان وقوع حادثــه تاکنون برای کمک و یافتن گردشــگران تلاش کردهاند، گفــت: عملیات نجات این گردشــگران تا نجات آنها و انتقال به بیمارستان همچنــان با بســیج تمام امکانات با مدیریت ســتاد بحران استان خوزســتان و فرمانداری دزفول ادامه دارد.

وی گفــت: بالگــرد جمعیت هــلال احمر پس از ســوختگیری مجددا بــه منطقه اعزام شــده تا عملیات نجات این افراد ادامه یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.