تشابه اسمی بین دوست و مرد مزاحم از شوهر خشمگین قاتل ساخت

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مرد جوانی که متهم است دوســت صمیمیاش را به دلیل تشابه اســمی او با مردی که مزاحم همسرش میشــد، به قتل رسانده است، ادعا کرد بیماری اعصاب دارد و از کشتن دوستش ناراحت است.

بــه گزارش خبرنگار ما، 15 بهمن ســال 95، مأموران کلانتری 11 شــهید قدوسی ورامین از قتل پسر 25ســالهای در ورامین باخبر شدند. با اعلام این خبر مأموران بلافاصله خود را به محل حادثه رساندند و در تحقیقات اولیه متوجه شــدند مقتول مرد جوانی به نام محســن است که با ضربه چاقو به قتل رســیده اســت. در ادامه تحقیقات یکی از شــاهدان به مأموران گفت: ساعاتی پیش محسن و کمال درحالیکه داشتند با هم خیلی عادی صحبت میکردند، درگیر شدند و در همان حین کمال چاقویی از جیبش درآورد و در ســینه محسن فرو کرد. پس از اینکه مقتول خونآلود روی زمین افتاد، کمال درحالیکه خیلی ترســیده بود، از آنجا فرار کرد. در ادامه با انتقال جسد به پزشکیقانونی مأموران متوجه شدند کمال فرد سابقهداری است که چند بار به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به دســت پلیس دستگیر شده است. بهاینترتیــب با توجه به اطلاعات بهدســتآمده کارآگاهــان کمال را تحت تعقیب قرار دادند و موفق شدند چند روز پس از حادثه او را در مرز بازرگان شناسایی و دستگیر کنند. بعد از دستگیری مأموران متهم را به پلیس آگاهی منتقــل و از او بازجویــی کردند. کمال که همان ابتدا بــه جرم خود اعتراف کرد، درباره قتل دوســت صمیمیاش گفت: به محســن ســوءظن داشتم؛ بههمیندلیل او را به قتل رســاندم. فکر میکردم محســن مزاحم همسرم میشــود؛ اما اشــتباه کردم. با تکمیل پرونده و با توجه بــه اعتراف متهم و شکایت اولیایدم کیفرخواستی علیه کمال صادر و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی متین راسخ قرار گرفت. ابتدای جلســه نماینده دادســتان کیفرخواست را قرائت کرد؛ سپس اولیــایدم در جایگاه ویژه قرار گرفتنــد و از دادگاه تقاضای قصاص متهم را کردند. پس از درخواســت اولیایدم کمال در برابر قضات ایستاد و گفت: دو ســال پس از ازدواج با پریسا متوجه شدم مرد غریبهای مزاحمش میشود. پریســا را خیلی دوست داشتم و نمیتوانستم این مزاحمتها را تحمل کنم. همین موضوع باعث شد با همســرم و خانوادهاش دچار اختلاف شوم. این موضــوع خیلی ذهنم را درگیر کــرده بود تا اینکه پس از مدتی با بررســی تماسها و پیامکهای همسرم متوجه شدم نام مردی که با همسرم تماس میگیرد، محسن است. این تشابه اسمی من را نسبت به دوست صمیمیام بدبین کرد. از اینکه او با همسرم رابطه داشته باشد، ناراحت بودم و احساس میکــردم خیلی در حق مــن نامردی و بیمعرفتی کرده اســت. تحمل این موضوع برایم خیلی سخت بود؛ برای همین تصمیم گرفتم خودم مسئله را حل کنم و انتقام بگیرم. بدون صحبتکردن با همسرم به سراغ محسن رفتم تا درباره این موضوع با او حرف بزنم.

متهم ادامه داد: شــب حادثه با مقتول قرار گذاشتم و دراینباره با او صحبت کردم. محســن منکر رابطهاش با همســرم شد. خیلی عصبانی بودم؛ برای همین با او درگیر شــدم. چون بارها با خانواده همسرم درگیر شــده بودم برای دفاع از خــودم چاقو به همراه داشــتم، در درگیری با محســن چاقو را از جیبــم درآوردم و یک ضربه به ســینه او زدم. وقتی محســن خونآلود روی زمین افتاد، ترسیدم و از محل فرار کردم. بعد از چند ساعت پرسهزدن در خیابان به سراغ یکی از دوستانم رفتم. متوجه شــدم او میخواهد به ارومیه برود؛ بههمیندلیل بدون درمیانگذاشتن موضــوع همراهش رفتم. پس از آن برای خروج از کشــور به طرف مرز بازرگان رفتم که به وسیله مأموران دستگیر شدم.

کمال در ادامه به قضات گفت: پس از دســتگیری پریسا را در زندان ملاقات کردم. زمانی که همســرم به من گفت محســن مردی نبوده که مزاحمش شده اســت، متوجه شدم به دلیل یک سوءظن اشتباه دوست صمیمیام را به قتل رساندهام. پریسا برایم توضیح داد محسن که مزاحم او میشــده است، با دوستم محســن فرق داشته و آنها اصلا با همدیگر در ارتباط نبودند و من به اشــتباه این کار را کردم. این موضوع خیلی من را ناراحت کرد. متأســفانه من ناراحتی اعصاب دارم و یک بار در درگیری با همســرم دســت او را با چاقو زخمی کردم و بار دیگــر در درگیری با دوستانم با چاقو به سر و صورت آنها زخميشان کردم. زمانی که متوجه مزاحمتهای مردی به نام محسن برای همسرم شدم، نتوانستم خودم را کنترل کنم و دوســتم را به دلیل این تشــابه اسمی به قتل رساندم. از اولیایدم و دادگاه تقاضای بخشــش دارم. آنها حق دارند از من ناراحت باشــند. یک اشتباه و عصبیبودن من باعث شد چنین اتفاقی بیفتد و من از آنها درخواست دارم در برابر اشتباه من گذشت کنند.

با پایان گفتههای متهم و اولیایدم ختم جلسه اعلام شد و قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.