قتل به خاطر طلب 5/4میلیونی

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مردی که متهم اســت در یــک درگیری مرتکب قتل شــده درحالیکه بعد از سه بار محاکمه و محکومیــت به قصاص بار دیگــر پای میز محاکمه حاضر شــد، اتهام را قبول نکرد و به قرآن قسم خورد کــه قتل کار او نبوده اســت. به گــزارش خبرنگار ما، هشــتم مردادماه سال 85، مردی با پلیس 110 تماس گرفــت و از یــک درگیری منجــر به قتــل در یکی از محلههای خزانه خبر داد. مأموران پس از راهیشدن به محل متوجه شــدند مقتول پسر 25سالهای به نام سعید اســت که پس از درگیری با مرد 50سالهای به نام امیر با ضربه چاقو به قتل رســیده است. مأموران ضارب را که به وسیله شاهدان در محل دستگیر شده بود، بازداشت و به پلیس آگاهی منتقل کردند و مورد بازجویــی قرار دادند. امیر با انــکار قتل به کارآگاهان گفت: در حال اسبابکشــی منزلم بودم که دو جوان موتورســوار با تهدیــد چاقو مــن را از خودرویم پیاده کردند. پس از پیادهشــدن از ماشــین منرا روی زمین انداختند و با چاقو زخمی کردند و بینیام را شکستند. پس از اینکه از جایم بلند شدم، دیدم جسد یکی از آنها چند متر آنطرفتر روی زمین افتاده اســت. در ادامه تحقیقات یکی از شــاهدان به کارآگاهان گفت: مدتی پیش همســر امیر یک تلفن همــراه از من خرید. قرار بود پولش را چنــد روز بعد پرداخت کند اما خبری از او نشد. متهم نزدیک به چهارمیلیونو 700 هزار تومان به من و مقتــول بدهکار بود اما پولمــان را نمیداد. روز حادثه همراه با سعید در حال رفتن به قهوهخانه بودیم که در مسیر امیر را دیدیم. به طرف او رفتیم تا از او طلبمان را بگیریم که با یکدیگر درگیر شدیم و امیر با چاقو به سینه سعید زد و او را به قتل رساند. در ادامه تحقیقات دیگر شــاهدان نیز به مأموران گفتند ضارب امیر اســت. به این ترتیب با تکمیلشــدن تحقیقات پلیس پرونده برای رســیدگی در اختیار دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت و متهم پرونده پس از سه بار رسیدگی به قصاص محکوم اما هر سه بار رأی از سوی دیوان عالی کشور نقض شــد و پرونده برای رسیدگی بیشتر در اختیار شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران قــرار گرفت و امیر برای چهارمینبار پای میز محاکمه حاضر شــد. پس از قرائت کیفرخواست اولیای دم در جایگاه حاضر شــدند و از دادگاه درخواست قصاص متهم را کردنــد. در ادامه متهم در جایگاه ایســتاد و گفــت: من بیگناهم و مرتکب قتل نشــدهام. با پایان گفتههای متهم قضات از امیر خواستند با گرفتن وضو، دســتش را روی قرآن قرار دهد و ســوگند بخورد که قتلی مرتکب نشــده اســت در پایان با سوگندخوردن امیر ختم جلســه اعلام شد و قضات برای صدور رأی درباره این پرونده وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.