دستگیری کلاهبردار میلیاردی

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامی اســتان لرســتان از دســتگیری یــک متهــم و کشــف کلاهبرداری هفتمیلیاردریالی در شهرســتان دورود خبر داد. ســردار «محمد قنبری» گفت: در پی دریافت یک فقره شــکایت از شــخصی مبنی بر اینکه یک نفر متخلــف با ترفندهای متقلبانــه مبالغی را از وی کلاهبرداری کرده است، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. وی در ادامه گفت: با بررسیهای تخصصی، مشخص شد شاکی 63 درصد از سهام یک شرکت تجاری را دارد و شریک تجاری وی با جعل امضا و تنظیم قولنامه جعلی، کل ســهام وی را به فرد دیگری واگذار کرده است. فرمانده انتظامی لرستان اظهار کرد: مأموران پس از شناسایی متهم با هماهنگی مقام قضائــی وی را دســتگیر و در بازجوییهای انجامشــده، به جرم ارتکابی اعتراف کرد. ســردار قنبری در پایان با بیان اینکه ارزش ســهام مذکور هفت میلیارد ریال اســت، گفت: متهم با تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.