بازار صفاي خرمشهر آتش گرفت

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

سخنگوی سازمان آتشنشانی خرمشهر گفت: بازار صفای این شــهر پنجشنبهشــب آتش گرفت کــه تیمهای آتشنشــانی بــه مهار آتش پرداختند. میــلاد جعفری اظهار کــرد: بازار صفا مقابل حسینیه عباسیه خرمشهر، در ساعت 22:34 طعمه حریق شــد و در ســاعت 22:38 نیروهای ســازمان آتشنشــانی در محل حاضر شدند. وی اظهــار کرد: برای مهار آتش، پنــج گروه عملیاتی اطفای حریق در محل حاضر شــدند و تا ســاعت 1:20 بامداد مشغول اطفای حریق بودند. جعفری افزود: در این حادثه، تلفات جانی نداشتیم و فقط کالاها و اجناس دستفروشــان این بازار در آتش ســوخت. وی علت آتشســوزی را پرتاب شــیء آتشزا از سوی افراد ناشناس اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.