جانباختن کارگر معدن زغالسنگ به علت خفهشدگی

Shargh - - حوادث -

میزان:

بر اثر گازگرفتگی در معدن زغالســنگ بخش کوهســاران کرمان، یک کارگر کشــته و دو نفر راهی بیمارســتان شدند. میرصادقی، فرماندار شهرســتان راور، گفت: در حادثــه گازگرفتگی در معدن زغالسنگ اشــکیلی، یک نفر جان خود را از دســت داد. این معدن نیمهتعطیل و در اختیار بخش خصوصی است. وی افزود: کاگری که جان خود را از دســت داده است، دچار خفگی شده و دو کارگــر دیگر نیز که مصدوم شــده بودند، برای درمان به کرمان اعزام شــدند. بــه گفته فرماندار شهرســتان راور، کارشناسان در حال بررسی علت حادثه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.