۸ کشته و مصدوم در پی تصادف زنجیرهای ۱۰ دستگاه خودرو

Shargh - - حوادث -

میزان:

بامداد روز گذشــته 10 دستگاه خودرو در آزادراه زنجــان - تبریز با هــم برخورد کردند. ســرهنگ شــیرمحمدی، رئیس پلیسراه اســتان زنجــان، گفت: بامداد روز گذشــته، یک دســتگاه کامیون، یک دســتگاه تریلی و هشــت دســتگاه ســواری باهم برخورد کردند. وی افزود: متأسفانه در ایــن حادثه هفت نفر از سرنشــینان خودروها زخمی و یــک نفر نیز جان خود را از دســت داد. شــیرمحمدی از رانندگان خواســت بــا توجه به تعطیلات و افزایش حجم ترددها، سرعت مطمئن را مدنظر قرار دهند و بدون بســتن کمربند ایمنی سفر نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.