مرگ فرمانده پایگاه دریایی سیریک در تعقیب و گریز قاچاقچیان

Shargh - - حوادث -

میــزان:

فرمانــده پایــگاه دریابانی ســیریک هرمــزگان در تعقیب و گریز قاچاقچیان جان خود را از دست داد. غلامرضا صادقیفر، فرمانده پایگاه دریابانی سیریک هرمزگان، شب گذشته در تعقیب و گریز بــا قاچاقچیان جان خود را از دســت داد. در این حادثه، خودروی فرمانــده پایگاه دریابانی ســیریک واژگون شــده و علت مرگ نیز واژگونی خودرو بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.