«خانه پدرکیو» قتا» د هرییچفموگوشاکشکرلآریربانرهتو دقایرفدلجگفز سوءتفاهم!

Shargh - - هنر - فران

ایــن خبر که فیلمی بعد از چندســال توقیف، میتواند بالاخــره در معــرض دیــد مخاطبان قــرار گیرد، هم خوشــحالکننده اســت و هم موقعیت دشوار نمایش فیلمهای مســتقل را به نمایش میگذارد. با همه این حرفها، ابراهیم داروغهزاده، مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی، هفته پیش در گفتوگویی، وضعیت تعدادی از فیلمهای توقیفی را روشــن کرد کــه خانه پدری و کاناپه بــه کارگردانی کیانوش عیــاری ازجمله آن فیلمهاســت. فیلم اولی با اعمال مقررات رده سنی به نمایش درمیآید و اکران دومی منوط به تصمیمگیری مسئولان ردهبالاست. البته ابراهیم داروغهزاده تصریح کــرد که فیلم خانه پــدری با شــرایط خاص امکان اکــران عمومی دارد. او درباره ایــن فیلم گفت : برای رفع مشــکل فیلم خانه پدری راه اول این اســت که با تهیهکننــده ] کیانوش عیاری[ گفتوگــو کنیم تا آن سکانســی که بحث ایجاد کرده )ضربهزدن به سر دختر و کشتن او( حذف شــود. ولی اگر اصرار داشته باشند که آن صحنه در فیلم باشــد، پس باید رده سنی برای تماشــاگران فیلم تعیین کنیم . کیانوش عیاری هم در گفتوگویی اختصاصی با شرق دیدگاه خود را درباره اظهارات داروغهزاده بیان کرد که میخوانید.

از اینکه بالاخــره فیلم «خانه پــدری» اکران میشود، چه احساسی دارید؟

اینکــه بالاخره فیلمهــای توقیفــی نمایش داده میشــوند، باید این موضــوع را به فــال نیک گرفت. هرچند کــه معتقدم دســتکم دربــاره فیلم خودم مشــکلی وجود نداشــت. اصا از ابتــدا نباید توقیف میشــد. حالا هم که خبر رفــع توقیف آن آمده، خب چه بهتر.

با ردهبندی ســنی تماشــاگران «خانه پدری» موافقید؟

درکل بــا رده ســنی موافــق نیســتم. بااینحــال دســتکم درباره فیلم «خانه پــدری» موافقت خودم را اعام میکنم. چون بههیچوجه حاضر نیســتم آن ســکانس مورد بحث را از فیلمم حذف کنم. چون اگر میخواستم حذف کنم، اصا چرا فیلم را ساختهام؟!

از ســوی اداره نظارت با شــما تماسی گرفته نشده؟

تاکنون شاهد هیچ تماسی نبودهام.

شــنیدهام این روزها درگیر ساخت سریالی در تلویزیون هستید. میدانم ســاخت این سریال به دهه 80 برمیگردد، اما حالا چرا قصد ســاختن آن را دارید؟

واقعیت این اســت کــه زمان تصویب و ســاخت ســریال بــه دوران بیمــاری و بعد از فوت همســرم برمیگشــت. یادم میآید بعد از فوت همســرم، آقای حسن اســامیمهر به دیدنم آمده بود. آنموقع بعد از کلی صحبت، دســتآخر به آقای اسامی گفتم به دلیل فقدان همســرم خیلی حوصله کارکردن ندارم و تا چهار، پنج ماه نمیتوانم کار کنم. آنموقع من حتی پول از تلویزیــون گرفته بودم، اما آقای اســامیمهر بزرگوارانه به من گفت شما هیچ تعهدی به تلویزیون ندارید. نهتنها چهار، پنج ماه، بلکه چهار، پنج سال هم میتوانید نسازید! بعد از آن هم واقعا چهار، پنج سال طول کشید تا رسیدیم به امروز که دوباره پروژه در حال شروعشدن است.

میدانم نام اولیه سریال «88 متر» بود که بعد یکمتر آن کم و عنوانش «87 متر» شد. البته دلیل تغییر اسم را میتوان حدس زد، اما موضوع سریال درباره چیست؟

من فیلمنامه را در ســال ۱۳8۷ به تلویزیون دادم. موضــوع آن درباره مالــک یک آپارتمــان 88 متری اســت که کاهبرداری میکند و خانه را به ۱2، ۱۳ نفر میفروشد.

حالا چرا این سریال مدتی متوقف شده؟

شاید کمی بیانگیزه شدهام!

چرا؟!

واقعا نمیدانم، اما مثا چیزی حدود هفت ســال از عمرت را پــای فیلمی میگــذاری و بعد به محاق توقیف میرود. حالا برخی از فیلمها خوشبختانه این شــانس را دارند که در گذر رمان بیات نمیشــوند، اما من نمیدانم که این حالت مشمول فیلمهایم میشود یا نه، اما دســتکم امیدوارم فیلم اکران شود و درآمد ناشــی از آن مرهمی بــر زخمهای مالیام شــود! تا یکجور ریاضت تاریخی که زیاد هم برایم تعیینکننده نیست!

بااینحال به نظر میرسد این محدودیتها در اکران فیلم برای کلیت فیلم هم بد نباشد. نظرتان چیست؟

چه بخواهیــم و چه نخواهیم وقتــی محدودیتی اعمال میشود، خودبهخود مردم عاقهمند میشوند که فیلم را ببینند و طبعا به عامل تبلیغاتی هم تبدیل میشود. اصا این کشش به سمت محدودیتها یکی از خصلتهای باســتانی انسان است، چون کنجکاوی انسان را تحریک میکند. حالا هم انگار به عاملی برای اعتباربخشی به فیلمها تبدیل شده است. گویی برخی از همکاران از چنین شرایطی بدشان نمیآید.

نظرتان دربــاره ایراداتی که بــه فیلم «خانه پدری» گرفتهاند چیست؟

به نظرم «خانه پدری» هیچ مشــکلی ندارد بهجز ســوءتفاهم. آن ســالها هم گفته بودم اگر شخصیت کبلِ حسن )مهران رجبی( که شغلش رفوگری سنتی فرش بود، شغل دیگری داشت؛ مثل راننده لوکوموتیو گارماشین، آپاراتچی یکی از چند سالن سینمای معدود آن زمان در تهران یا در تلگرافخانهای، مسئول دستگاه مرس بود، آیا چنین سوءتفاهماتی برای «خانه پدری» به وجود میآمد؟ حتم دارم که به وجود نمیآمد، اما ظاهرا سرنوشت فیلم چیز دیگری شد.

ظاهرا هم هنوز نوبت بــه تعیین تکلیف فیلم «کاناپه» نرسیده؟

هنوز خبری ندارم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.