بدرقه کاسهساز به آرامگاه ابدی

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

پیکــر مرحوم حبیبالله کاسهساز به سمت آرامگاه ابدی بدرقه شــد. به گزارش ایســنا، تعــدادی از هنرمندان سینما و تلویزیون و مدیــران فرهنگــی صبح جمعه، ۳0 تیرماه در ســاختمان شماره دو خانه ســینما گردهم آمدند تا با یکــی از تهیهکنندگان سینما که با ساخت آثاری همچون «اخراجیها» و «در چشــم باد» شناخته میشود و چندروز قبل بر اثر بیماری ســرطان درگذشــت، وداع کنند. در ادامه، ناصر شــفق در ســخنانی گفــت: «حبیب اهــل آرامــش و خطاپوش بــود. اولینبار ســال ۵۹ در کوههای کردســتان با او آشــنا شدم که با همکارانــش کار هنــری انجــام میدادند. وقتی مرحوم علی حاتمی از سینما رفت، دهها سال باید بگذرد تا کســی مثل او بیاید. در عرصه تولید هم، حبیب، علی حاتمی سینمای ایران بود». مسعود جعفریجوزانی هم با اشــاره به دهه ۶0 و زمان جنگ بیان کرد: «من در دانشگاه حبیب را شناختم که همهچیزشان با همراهی دوستانش در اختیار رزمندههــا و جنگ بود. حبیب از آدمهایی بود که میخواســت هنر را علمی بفهمد. حبیب درس خواند و با همه وجود با دوســتانش کار میکرد. او ســالها بعد تهیهکننده «در چشــم باد» شد و ذرهای از انرژیاش کم نشــد. بیشــتر اوقات عمر ایــن هنرمندان هدر مــیرود و وقتــی میمیرند ارزشمند میشــوند. درحالیکه وقتی پشت دری بــود و دنبال پولی بود تا کاری کند کســی متوجه نمیشــد». او افزود: « حبیب کاسهســاز با وجود دوستان زیادی که داشت خطبندی نشده بود. من در زمــان جنگ دیدم که چه بایی ســر بچههای ما آوردند و امــروز نمیدانم چرا این خطبندی و جناحبندی سیاستزدهها وارد سینما شده است. گاهــی به او وصلههایی زده میشــد، ولی تاش میکرد این خطکشــیها را بردارد. او عشــق بود برای ملت و کشــور و او را بیشتر از هر چیزی باید برای این محســناتش ستود». ســیروس الوند نیز بیان کرد: « من اولینبار آقای کاسهساز را در دهه ۶0 و هنگامــی که در فیلمی بــازی میکرد دیدم و با او آشــنا شــدم، ولی وقتی دوســت و دشمن به وجود آمــد، او مرا غیرخودی نمیدانســت و حتی به آقای عســگرپور زمانی پیشنهاد دادم که کاسهســاز میتواند مدیرعامل خانه سینما باشد درحالیکه سایق ما با هم خیلی تفاوت داشت». محمدمهدی عســگرپور هم در ادامه گفت: «ما امروز بدرقه میکنیم پیکری را که درستکردار و مؤمن بود و اهالی هنر از او خاطره خوبی دارند». وی افزود: « ظــرف حوزه دفاع مقدس افرادی را وارد عرصــه هنر کرد که فرهنــگ خاص خود را داشتند و ایشان نهفقط در کارهای خودشان، بلکه برای افراد دیگر فعال در این حوزه هم کمکحال بــود». در پایان منوچهر شاهســواری، مدیرعامل خانه ســینما، در ســخنانی اظهار کــرد: «حبیب کاسهســاز به دیار باقی شــتافت. در این شتافتن رازی است که فقط با تأمل میشود فهمید یعنی چه. یار آنجایی اســت که آدمی با عاقه و عشق و محبــت میرود و حتــی نمیگوید به دیار باقی رفت، بلکه میگوید شــتافت». او در ادامه گفت: « هیچکس از این قاعده )مرگ( مســتثنا نیست و آنچــه باقی میماند این اســت که در این جهانی که زندگی میکردیم با خاقیت چه کردیم، چون معتقــدم خاقان ماندگارند و امــروز ادای حقی اســت بــرای کاسهســاز در خانه خــودش و این خانه برای همه و ملک مشاع همه ملت است». شاهســواری افزود: «امیدوارم کسی شکاف ایجاد نکنــد چون ســینما مثل ملت و کشــور یکپارچه اســت. امروز به خانوادهاش تســلیت میگویم و برایشــان آرزوی صبر میکنم و بــه خودمان هم تذکــر میدهم کــه از یکدیگر فــرار نکنیم». این مراسم با مداحی کوتاهی از سوی جواد هاشمی و خواندن نماز بر پیکر مرحوم کاسهســاز از سوی حجتالاساموالمسلمین دعایی پایان یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.