لطفا عدالت را رعایت کنید

Shargh - - هنر -

فیلم ســینمایی «ســاعت پنج عصر»، نخســتین فیلم ســینمایی مهران مدیری در مقام کارگــردان، بــا وجود بالابــودن تعداد ســالنهای نمایش آن از ســوی پخشکننده فیلــم، در اختیار «پردیس ســینمایی تماشــا» قــرار نگرفــت. این فیلم بــا تبعیض بیــن ســینماهای نمایشدهنده باعــث محرومشــدن مخاطبان ســینما در منطقه جنوبغرب تهــران از دیدن فیلم مهــران مدیری شده است.مســعود نجفی، مدیر پردیس سینمایی تماشــا، ضمن اعــام خبــر فــوق در گفتوگو با «شرق» عنوان کرد: «من نمیدانم چرا دفتر پخش فیلم «ســاعت پنج عصر» فیلمهای پرفروش خود را به پردیس ســینمایی تماشــا ارائــه نمیدهد؟! درحالیکه ســالنهای ســینمای این پردیس تنها ســالنهای ســینما در منطقه ۱8 تهران هستند که اتفاقا شلوغترین منطقه شهرداری تهران محسوب میشــود». او در ادامه افــزود: »حتما میدانید که بهای بلیــت ســینما در این پردیس هشــت هزار تومان است و سهشنبهها هم طبق مصوبه شورای صنفی نمایش قیمت بلیتها نیمبها میشــود که اتفاقا در این روز هفته به دلیل استقبال خانوادهها، مقابل محل بلیتفروشی، صفهای طولانی بسته میشــود، اما باز هم بنا بر مصوبه شــورای صنفی نمایش اگر سهشنبهای مصادف با تعطیات رسمی شــود، آنوقت بلیتها دیگر نیمبها نیســت. وقتی در چنین روزهایــی خانوادههــا مراجعه میکنند، با وجود تفــاوت قیمت در حد چهــار هزار تومان نمیتوانند به دلیل وضعیت اقتصادیشــان بلیت خریــداری کننــد. در نتیجه به خانــه بازمیگردند. درحالیکــه من مدتــی که در اینجا بهســر میبرم شاهدم که چقدر مردم فیلمهای سینمایی ایرانی را دوست دارند. حالا چنین برخوردی هم پیش از این با فیلم «نهنگ عنبر 2» از سوی پخشکننده اعمال شــد که با پیگیریهای ما توانســتیم فیلم را برای مردم بــه نمایش بگذاریم». ایــن مدیر نیز توضیح داد: «شــاید پخشکنندگان فکر کنند اگر فیلمشان را در اختیــار این منطقه از تهران قرار ندهند، مردم این فیلمها را در پردیس سینمایی کوروش خواهند دید! درحالیکه چنین تصوری نادرست است. چون باید شرایط اقتصادی و اجتماعی تماشاگران را هم در نظر بگیرند و در بهنمایشگذاشتن فیلمها برای مردم عدالت را در نظــر بگیرند. یادم میآید روزی که امین حیایی، از بازیگران مشــهور سینمای ایران را به پردیس سینمایی تماشا دعوت کردیم، آنچنان استقبالی شــده بود که کمتر جایی شاهدش بودم. این نشان میدهد که مردم این منطقه چقدر حامی فیلمهای ســینمایی و هنرمندانش هستند. پس به نظرم بد نیســت که مســئولان مرتبط در این مورد تجدیدنظر کنند». در پی اظهــارات نجفی، با علی ســرتیپی، مدیرعامل «فیلمیران» تماس گرفتیم که متأسفانه پاســخی داده نشد. گفتنی است، پردیس سینمایی تماشا در چهارراه یافتآباد، میدان معلم تهران واقع شــده که دارای ســه سالن سینمایی با ظرفیت ۳20 صندلی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.