چستر بنینگتون

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

«چستر بنینگتون»، خواننده گروه موسیقی «لینکین پارک» در 4۱ســالگی درگذشت. به گزارش گاردین، جســد «چســتر بنینگتون»، خواننده اصلی گــروه موســیقی راک «‪Linkin Park‬ » کــه درگیــر ســوءمصرف مواد بــود، در ملک شــخصیاش در لسآنجلس پیدا شــد. به احتمال زیــاد علت مرگ خواننده اصلــی گروه «لینکین پارک» در ســاعت ۹ صبح روز پنجشنبه خودکشی بوده است.

پیمان معادی در واکنش به درگذشــت خواننده گروه لینکین پارک نوشت: «متأسفانه چستر بنینگتون امروز صبح در پنجاهوســومین سالگرد تولد دوست صمیمی خود، کریس کورنل، کمتر از سه ماه بعد از خودکشی او با همان روش حلقآویزکردن کریس به دیدار رفیق خود شتافت».

پیمان معادی، کارگردان، بازیگر و نویســنده ســینمای ایــران، در پــی درگذشــت چســتر بنینگتون، آهنگساز، خواننــده و نوازنــده گــروه لینکین پارک، در اینســتاگرام نوشــت: «معلوم نیست چه مرگشــونه؟ آبتون نیســت؟ نونتون نیســت؟ چرا زرتوزرت خودکشــی میکنن اینا؟ چســتر چارلز بنینگ خواننده گروه لینکین پارک و کریس کرنل هر دوشون جزو بهترین خوانندههای امروز دنیا بودند.

متأســفانه چســتر بنینگتــون امــروز صبــح در پنجاهوسومین ســالگرد تولد دوست صمیمی خود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.