درگذشت

Shargh - - هنر -

کریس کرُنل کمتر از سه ماه بعد از خودکشی او با همان روش حلقآویزکردن کریس به دیدار رفیق خود شتافت».

بنینگتون از محبوبترین خوانندگان موسیقی راک در قرن بیستویکم بود. چستر بنینگتون از دوســتان کریس کُرنل خواننده فقیــد گــروه «Soundgarden» بود. کُرنل ۱8 می ســال جــاری خود را بــه دار آویخت. روز گذشــته )20 آوریل( ســالروز تولد کُرنل بود که خودکشی چستر در این روز نشان میدهد که مرگ او تحتتأثیر مرگ دوستش بوده است.

«بنینگتون» در ســال ۱۹۹۹ به این گروه موسیقی راک پیوست و یک سال بعد آلبوم نامزد جایزه گرمی «تئوری ترکیبی» را بــا همکاری آنها روانه بازار کرد. آلبوم دوم آنها با عنوان «شهابســنگ» بیش از ‪2 ۷‬ میلیون نســخه فروش داشت. این گروه موسیقی در ســالهای گذشته با موســیقیدانان و خوانندههایی چون «جی زی» و «ایپی کلیژن» همکاری داشتند.

ایــن خواننــده در فیلمهای «اره ســهبعدی»و «کرانک» هم نقشهــای کوتاهی را بازی کرده بود. او در مصاحبههای خود بارها به درگیریاش با مواد مخدر و الکل اشــاره کرده بود. «بنینگتون» همچنین ســال 20۱۱ در گفتوگویی با خبرنــگار «گاردین» از کتکخوردن و مــورد تجاوز قرارگرفتــن در کودکی صحبــت کرد و این اتفاقات را پایه اعتیاد و اختالات روحی خود دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.