مدیا کاشیگر در بیمارستان

Shargh - - هنر -

مدیا کاشــیگر، مترجم و فعال فرهنگی، بــه دلیل مشــکل تنفســی در بخــش اورژانس بیمارستان امامخمینی)ره( بستری شده است.

او از شــش روز پیش تحت درمــان و مراقبت قرار گرفته است. کاشیگر ســابقه بیماری تنفسی داشــته و چندی پیش هم به دلیل مشــکل حاد تنفســی، در بیمارســتان فیروزگر بــرای مدت یک هفته در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده بود.

مدیــا کاشــیگر ســال ۱۳۳۵ بــه دنیــا آمده اســت. «خاطرههایــی فرامــوش شــده از فردا»، «آخرالزمان»، «مرگ موریانــه» و «اتاق تاریک» از جمله کتابهای منتشرشــده به قلم این شــاعر و نویسنده اســت. او همچنین آثاری را از آلبر کامو، سنت اگزوپری، اوژن یونسکو، پل ریکور و... ترجمه و منتشر کرده است. کاشیگر راهاندازی جایزههای ادبی یلدا و روزی روزگاری را هم در کارنامه خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.