مدیر تولید و بازیگر «هامون» درگذشت

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

دکتــر فریدون آزما، از مدیران تولید باسابقه فیلمهــای ســینمای ایران، شــامگاه 28 تیرمــاه در ۷۳ ســالگی درگذشــت. حسن آقاکریمــی، مدیــر تولید، در گفتوگو با ایســنا ضمن تأیید این خبر عنوان کرد: «آقای آزما شــب قبــل از فوت دچــار خونریزی داخلی شــد و پــس از انتقال به بیمارســتان در بیمارستان بهمن تهران درگذشت». دکتر فریدون آزما ســابقه فعالیــت در فیلمهای ســینمایی و تلویزیونــی همچون لژیون، بوی خــوش زندگی، اجارهنشــینها، هامون، این ترانه عاشقانه نیست، درد مشــترک، مردی در آینه، دادســتان، کشــتی آنجلیکا، آب باد خاک، پاییزان و مدرســه رجایی را در سمتهایی همچون بازیگر، مدیر تولید، مجری طرح و دســتیار تولیــد در کارنامه خود داشــت. عاقهمنــدان به فیلــم «هامــون»، نقشآفرینی زندهیــاد آزمــا را در آن فیلــم هنــوز فرامــوش نکردهاند. روحش شاد، یادش گرامی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.