خودروهای برقی تهدیدی برای تقاضای نفت

Shargh - - اقتصاد -

بــر اســاس آمــار منتشرشــده از ســوي گمرک کرهجنوبــی، ایــن کشــور در مــاه گذشــته میلادی یکمیلیــونو 200 هــزار تن نفت از ایــران خریداری کرده است که این رقم نســبت به مدت مشابه سال قبل 10.5 درصد بیشتر از یک سال گذشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش رویترز به نقل از فارس، شــرکت اســار هند در ماه ژوئن نسبت به ماه می ســال جاری میلادی، خرید نفــت از ایران را 32 درصد کاهش داده اســت. بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال جاری میلادی این کشور دو درصد واردات نفــت خود از ایران را کاهش داده اســت؛ با توجه به اعلام نظر مقامات هندی، به نظر میرســد این کاهش بــه دلیل عدم واگذاری توســعه میدان «فرزاد ب» به این کشور باشد.

خودروهای برقی و احتمال افول تقاضای نفت

مطالعات جدید نشان میدهد افزایش محبوبیت خودروهــای برقی بــر تقاضای نفت در ســالهای آینــده اثــر منفی خواهد داشــت. به گــزارش گروه ســرمایهگذاریهای جدید بلومبرگ به نقل از انرژی امروز، این خودروها تقاضای جهانی نفت را تا ســال 20۴0 تا هشت میلیون بشکه کاهش خواهند داد که این رقم معادل تولید کنونی نفت کشــورهای عراق و ایران اســت. بر این اســاس، اوپک در گزارش اخیر خود، پیشبینی کرده فروش خودروهای قابل شــارژ برقــی پنج برابــر افزایش یابد و شــرکتهایی مانند اکسونموبیل و بریتیشپترولیوم هم چشماندازهای چند ســال گذشــته خــود را تغییــر دادهانــد. این موضوع ســرمایهگذاری 700میلیارددلاری ســالانه در سوختهای فســیلی را با چالش اساسی روبهرو خواهد کرد.

گاز طبیعی

بــه گــزارش اداره اطلاعــات انــرژی دولــت آمریکا EIA(،) قیمت شــاخص اســپات هنریهاب ‪Spot Henry Hub(‬ ) بهعنوان شــاخص برای قیمت فــروش لحظــهای گاز طبیعی در آمریــکا، در هفته منتهــی به بیســتویکم جولاي به ســهدلارو چهار سنت رسید که نسبت به هفته گذشته، 12 سنت رشد نشــان میدهد. رشــد قیمت نفت در هفته گذشته یکی از دلایل این افزایش است.

پتانسیل صادرات «الانجی» آمریکا

آژانــس بینالملل انرژی پیشبینی کرد تا ســال 2022 آمریکا با پشتسرگذاشــتن قطر و اســترالیا به بزرگتریــن تولیدکننــده الانجی در جهــان تبدیل میشــود. هماکنون آمریکا بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان اســت و بنا بــر پیشبینیها حجم تولید این کشــور تــا ســال 2020، بــه ۸90 میلیارد مترمکعــب افزایــش خواهد یافت کــه معادل 20 درصــد گاز تولیدشــده در جهان خواهد بــود. بنا بر گزارش ایــن نهــاد بینالمللی، در ســالهای آینده آمریــکا بیــش از نیمــی از گاز تولیدی خــود را به الانجی تبدیل کرده و صادر خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.