«می» دوام میآورد؟

Shargh - - روزنامه -

ســحرطلوعي:

مسابقات تنیس ویمبلدون تمام شد و بریتانیاییها حذف شدند و دستشان از جام کوتاه ماند. اما نشــریه انگلیسی ویک نخســتوزیر بریتانیا را در قامت تنیســوری تصویر کرده که موعد سِرو دومش از راه رســیده، کلی مشکلات بر سر راهش قرار داد و معلوم نیســت تا کجا بتواند مقاومت کند و دوام بیاورد. نتایج متزلزل انتخابات زودهنگام برای می و همراهانش، ائتلاف از روی اضطرار با حزبی بدنام برای بقا در ساختمان شــماره ۱۰ و همچنین بینتیجهبودن مذاکرات برگزیت باعث شــده اغلب رسانههای بریتانیایی ازجمله همین نشریه ویک بپرسند خانم نخستوزیر تا چه زمان و تا کجا در مقامش دوام میآورد؟ آیا او مجبور به کنارهگیری میشــود؟ آنها چالشهای پیشروی دولت می را موانعی سرســخت ارزیابــی میکنند و معتقدند این موانع و همچنین عدم پایگاه مردمی و محبوبیت در جامعه بریتانیا باعث خواهد شــد خانم نخســتوزیر ساختمان شــماره ۱۰ را ترک کند. با همه این حرفها برخی سیاســتمداران بریتانیایی از می بهعنوان نخستوزیر زامبی یاد میکنند؛ شخصیتی که اهل جنگیدن و مبارزهکردن است و محال است پا پس بکشد.

طرح: ویک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.