دونالد؛ نامی که دیگر محبوب نیست

Shargh - - روزنامه -

نکته: یواسایتودی

صفحه یــک روزنامــه آمریکایــی یواسایتودی با عکســی از او. جی سیمپسون، بازیکن راگبی و هنرپیشه آمریکایی و شخصیتهای درگیر با پرونده او آغاز میشــود. او با گرفتن عفو مشروط در ماه اکتبر امسال بعد از ۹ ســال از زندان آزاد میشود. نام سیمپسون به دلیل قتل غیرعمد همسر ســابق و یکی از دوســتانش در سال ۱۹۹۴ سر زبانها افتاد. دادگاه او را تبرئه و آزاد کرد. آقای سیمپســون در ســال ۲۰۰۷ در یک عملیات سرقت مسلحانه و آدمربایی دستگیر و به ۳۳ ســال زندان محکوم شد. او باید ۹ سال اول محکومیت را بدون عفو مشــروط میگذراند. سیمپسون ۹ سال زندان را گذرانده و حالا موعد عفو مشروط او فرارسیده است. یواسایتودی سرنوشت هر کدام از شخصیتهای درگیر با هر دو پرونده سیمپسون را بررسی کرده است. این روزنامه در گزارشــی دیگر ادعا میکند از محبوبیت نام دونالد در جامعه آمریکایی کاســته شده اســت. یواسایتودی مینویسد در ســال ۱۹۴۶ وقتی دونالد ترامپ به دنیا آمد، نام دونالد ســیزدهمین نام محبوب برای پســرها بود. اما در سال ۲۰۱۶ این نام، به رتبه ۴۸۸ در فهرست اسامی پسرها تنزل پیدا کرده است. یواسایتودی مینویسد این اتفاق بیارتباط با حضور دونالد ترامپ در کاخ ســفید نیست. این روزنامه در خبری دیگر به تومور مغزی جان مککین، سناتور جمهوریخواه آمریکا، اشاره کرده اســت. این روزنامه در مطلبی دیگر به برنامه سلامت ملی که هفته دیگر جایگزین برنامه اوباماکر میشود، پرداخته و ادعا کرده با تصویب این برنامه به دست سنا، موقعیت شرکتهای بیمه و افراد بیمهشده نامعلوم و ناپایدار خواهد شد.

خبرهای داخلی آمریکا در صفحه یک یواسایتودی بیشتر از خبرهای دیگر بازتاب دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.