فردا توافق میکنیم!

Shargh - - روزنامه -

نکته: گاردین

دیویــد دیویــس از بریتانیا و مایکل بارنیر از اتحادیه اروپا بر ســر مســائل مربوط به برگزیت مذاکره میکنند. عکسی که هر دو را در کنفرانس خبری بروکسل و بعد از مذاکرات اولیه نشان میدهد، در صفحه یک گاردین منتشر شــده است. مدتی است مذاکرات بر سر نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه آغاز شــده، اما به ســرانجام نرسیده اســت. در گزارش گاردین میخوانیم دیویــد دیویس در کنفرانس خبــری ادعا کرده «فردا توافق میکنیم»، امــا او بلافاصله توضیح داده این اصطلاح تاجران اســت. یعنی همــواره امید به معامله و توافق هســت. ما فردا توافق نمیکنیم، اما واقعیت این اســت که تا اینجا به نتایج خوبی رســیدهایم. مثلا یکی از این دستاوردها این است که تا سال ۲۰۲۳ رفتوآمد آزاد شهروندان اروپایی و انگلیسی ادامه خواهد داشــت. هیئت دولت بریتانیا هم به این خواســته تن داده و پذیرفته اســت. مذاکــرات ادامه خواهد داشــت تا توافقی مناســب بــرای هر دو طرف حاصل شــود. گــزارش دیگری که در صفحه یک گاردین منتشــر شده درباره اعتراض مادری مسلمان به برخورد مســئولان مدرسه با دخترش است. مسئولان مدرسه از دختر دانشآموز خواستهاند بدون روبنده در مدرسه حاضر شــود. اما مادر این دختر شکایت کرده که مسئولان مدرســه حق ندارند مانع استفاده روبنده شوند چراکه در قوانین مدرسه چنین ادعایی ثبت نشده است. او گفته دخترش در برخورد با معلمان زن از روبنده استفاده نمیکند. مادر این دانشآموز قرار است اعتراضش را در مراجع قانونی طرح کند.

توجه گاردین به حق شهروندی اقشار مختلف جامعه بریتانیایی در این گزارش بهخوبی مشخص است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.