کویت تعداد دیپلماتهای ایرانی را کاهش داد

Shargh - - روزنامه -

نکته: الشرقالاوسط

ملکســلمان با صدور حکمی تغییرات بزرگی در هیئت دولت و نحوه اداره برخی وزارتخانههای عربســتان سعودی به وجود آورده است. الشرقالاوسط در تیتر یک خبر میدهد این تغییرات به منظور تشــکیل یک واحد نظارتی امنیت دولتی صورت گرفته است. در این حکم، سرپرســتی برخی وزارتخانهها و امور سیاســی، نظامی و فنی عربســتان به این واحد یا وزارتخانه امنیت دولتی واگذار شده است. یکی از مهمترین تیترهای صفحه یک روزنامه الشرقالاوســط درباره اقدام دیپلماتیک کویت نسبت به ایران است. دولت کویت سفیر ایران را فراخوانده و از او خواسته تعداد دیپلماتهای این کشور را در کویت کاهش دهد و همچنین دفترهای رایزنی فرهنگی میان دو کشــور را تعطیل کند. کویت این اقدام را در واکنش به فرار تعدادی از اعضای گروه تروریستی العبدلی انجام داده است. ایران ارتباط با این گروه را رد کرده، اما منابع خبری کویت ادعا کردهاند اعضای این شبکه با یک لنج به سمت ایران فرار کردهاند. الشرقالاوسط نوشته دولت کویت به صورت مستقیم ایران را به همکاری با گروه العبدلی متهم نکرده است. عکس یک الشرقالاوسط کمکهای تسلیحاتی آمریکا به نظامیان کرد را در عین عیسی در نزدیکی رقه به تصویر کشیده است. این عکس را معترضان سوری منتشر کردهاند. ترامپ میگوید حمایت از کردهای سوریه را متوقف کرده، اما این عکس سلاحهای آمریکایی را در دست آنها در سوریه نشان میدهد.

گزارشهای متنوعی از خاورمیانه در صفحه یک الشرقالاوسط به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.