قطر به القاعده در یمن کمک کرده است

Shargh - - روزنامه -

نکته: گلفنیوز

شــادی و خوشحالی مردم دهلی نو از انتخاب رام نات کویند بهعنوان رئیسجمهور هند ســوژه عکس یک روزنامه گلفنیوز امارات است. او برخاسته از حزب بهاراتیا جاناتا و چهاردهمین رئیسجمهور هند اســت. کویند اکثریت آرا را در اغلب مناطق به دست آورده است. تیتر یک این روزنامه اماراتی درباره کاهش تعــداد دیپلماتهای ایرانی در کویت اســت. کویت در اقدامی غیرمنتظره ســفیر ایران را فراخوانده و از او خواســته دفترهای رایزنی فرهنگی ایــران را در کویت تعطیل کند. این اقدام کویت بعــد از فرار تعــدادی از اعضای گروه العبدلــی صورت گرفته اســت. کویتیها غیرمســتقیم ادعا کردهاند میــان ایران و گروه تروریستی العبدلی ارتباطاتی وجود دارد. ادعای اصلی آنها این است که اعضای گروه العبدلی با لنجی که در آبها انتظار آنها را میکشیده، به سوی ایران فرار کردهاند. این روزنامه در مطلبی دیگر به ادعــای امارات علیــه قطر میپــردازد. دولت امارات اســنادی رو کرده که ثابت میکند قطریها در یمن پشت گروه القاعده این کشور ایستادهاند و نیروهای اماراتی را هدف گرفتهاند. پیش از این هم امارات مدعی شده بود قطر از گروههای تروریســتی در منطقه حمایت میکند. نکته قابلتوجه اینکه دولت قطر در حمایت از گروه ائتلاف به رهبری عربستان در یمن، نیروهایش را به این کشور اعزام کرده بود.

مورد خاصی در صفحه یک گلفنیوز به چشم نمیخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.