کاش واسطه بازار سياه نشویم

Shargh - - جامعه -

شرق: ســخنگوي کمیســیون قضائي و حقوقي مجلــس از موافقت تمام مراجــع تصمیمگیرنده با پیشــنهاد توزیع مواد مخدر دولتــي با هدف انقطاع رابطــه معتــادان و قاچاقچیــان خبــر داد و گفت: طرح توزیع مــواد مخدر دولتي مشــابه آنچه پیش از انقلاب انجام ميشد، اســت. این خبر روز گذشته در رسانههاي رسمي منتشر شــد، خبري که امیدها و نگرانيهــاي جدیدي را بــراي متخصصان اعتیاد ایجاد کرد.

پیــش از انقــلاب در دوران پهلــوي، مصوبهاي مبني بر واگذاري تریاک به صورت کارتي یا اصطلاحا کوپني به معتادان بالاي ۶۰ ســال شــکل گرفته بود کــه البته در این میان، جوانترها هم با جعل گواهي پزشک، از این سهمیه دولتي استفاده ميکردند. حالا با گرایش و افزایش اســتفاده از مخدرات صنعتي و ایجاد نگرانيهاي فراوان، مســئولان بــه فکر توزیع مجــدد مواد مخــدر قانوني افتادهانــد؛ مواد مخدر کمخطري شــبیه تریــاک که به علــت گرانبودن از گردونــه مصرف خارج شــدهاند و جاي خــود را به موادي شبیه شیشه دادهاند.

عباس دیلمــيزاده، کارشــناس اعتیــاد و مدیر مؤسســه تولد دوباره، درباره این طرح و جزئیات آن ميگوید: «اصلا چیزي از جزئیات این داستان معلوم نیســت؛ یک کلمــه گفتهاند و هیچگونــه اطلاعاتي هم درز نکرده اســت. وضعیت را با پیش از انقلاب مقایســه کرده و اعلام کردهانــد وضعیت به پیش از انقــلاب که به صورت قانوني بیــن متقاضیان تریاک پخش ميشــده، شــباهت دارد؛ درحاليکه پیش از انقلاب، کســاني که تریاک ميگرفتند بخشــي از آن را در بازار آزاد ميفروختند و بخشــي را هم مصرف ميکردنــد؛ بنابرایــن آن تریاکي که پیــش از انقلاب فروش ميرفته، در بازار آزاد درز پیدا ميکرده.»

وي با اشــاره به خطرات این طــرح افزود: «بقیه دنیا بعضي از مواد مخدر کمخطــر را آزاد کردهاند. آنها به مخدري مجوز دادهاند که در کشور خودشان کمخطر محســوب ميشــود. ایــن کمخطربودن در کشــورهاي مختلف متفاوت است. مثلا ممکن است چیــزي که در آمریکا ماده مخدر کمخطر محســوب ميشــود، در اروپا جزء مواد مخدر پرخطر باشد. یک مثال عینيتــر اینکه در انگلســتان پرخطرترین ماده مخدر، الکل اســت؛ درحاليکه این جایگاه در ایران متعلق به شیشــه است؛ بنابراین اینها با هم متفاوت هستند .»

دیلميزاده با اشاره به معتادان کمدرآمد تصریح کرد: «ما گروهي از معتــادان را داریم که متعلق به طبقات کمدرآمد هستند؛ یعني در دهک هشتم، نهم و دهــم قرار دارند. ما باید ســازوکارهایي پیاده کنیم که این گروههــاي کمدرآمد به معتاد خیاباني تبدیل نشــوند. پس هر نوع برنامهاي که بشــود براي آنها پیاده کرد و مدیریــت کرد، هزینههایي را که در آینده باید براي این اقشار شود، کمتر ميکند و در واقع این پول را پسانداز کردهایم. نکته اینجاســت انجام این کار، نیازمند سیستم و سازوکار است.»

مدیرعامــل مؤسســه تولــد دوبــاره در پایــان خاطرنشــان کرد: «من اگر به جاي دولت باشم، این افراد را شناســایي کرده و برایشان سیستمي را پیاده ميکنــم و از گروههــاي دهک پاییــن حمایت مالي ميکنم؛ اما شرط ميگذارم مبني بر اینکه به شرطي کمک ميکنــم و کمکهاي مالي را بــه تو افزایش ميدهــم که تو معتــادت را از خانه اخــراج نکني. تیمي را هم براي ارزیابي ميگذارم که درباره زندگي معتاد در خانــواده تحقیق کند و ببیند آیا او هنوز در خانواده زندگي ميکند یا نه. این قدم اول اســت. در قدم دوم، ما باید مکانهایي را براي افرادي که معتاد خیاباني شــدهاند، تهیه کنیم تا درآنجا تحت نظارت و مدیریــت، داروها و درمانهاي نگهدارنده به اندازه کافي و ارزانقیمت توســعه داده شود؛ بهطوريکه هر معتاد خیاباني بتواند بــه صورت رایگان و بدون اینکه پرداختي انجام دهد، درمان نگهدارنده متادون و درمانهاي نگهدارنده دیگر را به دست بیاورد. بعد از آن، ممکن است بتوانیم براي گروههاي بعدي مواد مخدر ارزانقیمت را در همین خانهها در اختیارشان قرار بدهیم، به شــرط اینکه آنهــا پس از مدتي وارد درمــان نگهدارنــده بشــوند. چهطور ممکن اســت در کشــوري که سیســتم بهداشــتي آن ادعا ميکند متادون از کارخانههاي رســمي داروسازي به داخل خیابان نشــت پیدا ميکند، بشود چه تضمیني را که مواد مخدر قانوني به بازار ســیاه نرسد، داد؟ نگراني اصلي این اســت که گروهها و دهکهاي متوســط و بــالا اجتماع، این مواد را بگیرنــد و مصرف کنند و گروههایي که در دهکهاي پایین هستند، این مواد را بفروشند و خودشان مواد مخدر پرخطر مصرف کنند؛ یعني تریاکشان را بفروشند و به جایش شیشه بخرند. چه تضمین و سیســتم و برنامهاي طراحي شده که جلــوي این اتفــاق را بگیرد؟ کل طرح این مســئله مثبت اســت؛ اما ســؤال این اســت که عمليکردن چنین برنامهاي، ممکن نیســت و سیســتمی دقیق، درست و تحت مدیریت را طلب ميکند.»

هنوز جزئیات این طرح مشــخص نیســت؛ اما به گفته حجتالاســلام نوروزي، ســخنگوي کمیسیون قضائي مجلس، این طرح با موافقت تمام ارگانهاي مربوط به صحــن مجلس آمده اســت. باید دید آیا برنامهریــزي مدوني براي این طــرح و مدیریت آن وجود دارد یا قرار اســت داســتان معتــادان و مواد مخدر پیچیدهتر از امروز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.