د جادوگرخان،وایندشج ایرکار یمغیيب کرد

Shargh - - ورزش -

عمر اولين تجربه سرمربيگری علی کريمی تنها 22 روز بود. ستاره سابق فوتبال ايران، هفتم تير بهعنوان ســرمربی نفت تهران معرفی شــد. نفت تهران که مشــکلات مديريتی و مالی زيادی داشــت، آخرين تيمی بود که ســرمربی خود را برگزيد. خيلیها اين انتخاب کريمی را يک ريســک بزرگ دانستند.

نفت به دليل مشــکلات مالی، بيشــتر بازيکنان اصلی خود را از دست داده بود و برای گرفتن بازيکن جديد هم مشــکل داشت. از طرفی کريمی برای آمادهکردن تيمش، زمان و تعداد بازيکن کافی نداشت.

«جادوگر» که ســابقه مربيگری در کارنامه خود ندارد، از مسئولان نفت قول گرفت بدهیهای باشــگاه پرداخت شود و تيم امکانات کافی را برای آمادهشدن داشته باشد.

کريمی خيلی زود بازيکنان مدنظرش را جذب کرد و تمرينات اين تيم در تهران شروع شــد. بااينحال، در هفته گذشته چندين بار خبر رسيد کريمی نمیخواهد در نفت بماند. او هم در چند مصاحبه عنوان کرد اگر مسئولان باشگاه به مشکلات رسيدگی نکنند، او از نفت جدا خواهد شد. او تأکيد کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.