کاراته ايران، امپراتور جديد آسيا لقب گرفت

Shargh - - ورزش -

ســايت فدراســيون جهانــي در تازهترين گزارش خود با اشاره به مسابقات قهرماني آسيا، از تيم ايران بــه عنوان امپراتور جديد آســيا ياد کــرد. به گزارش ايســنا، جديدترين ســلاطين کاراته آسيا در مسابقات هيجانانگيز آســيايي که در شهر آســتانه قزاقستان برگزار شــد، تاجگذاري کردند. اين مســابقات سرشار از لحظــات بهيادماندني و هيجانانگيز کاتا و کوميته بود؛ مســابقاتي که جديدترين ســتارههاي کاراته در قاره پهناور آســيا آنرا به نمايش گذاشــتند. ايران بر قدرت بلامنازع خود در کاراتــه مهر تأييد زد؛ چراکه نمايندگان کاراته ايران در صــدر جدول مدالآوران، عناوين نخســت را از آنِ خود کردنــد؛ در رأس آنها، قهرمــان جهــان اميــر مهــديزاده و کوميته تيمي قدرتمند مردان و زنان. ايران جايگاه ابرقدرت کاراته آســيا را تصاحب کرد و بعد از اتمام مســابقات، در آخرين رتبهبندي، نمايندگان شايســته ايراني با کسب بيشترين مدال، در مجموع با ٤2 مدال و 20 مدال طلا اول شــدند و ژاپن در مجمــوع 3٨ مدال و 1٦ مدال طلا و قزاقستان ميزبان در مجموع 2۷ مدال و هشت مدال طلا، نمايش خيرهکنندهاي در آســتانه داشتند. ايران قدرت خود را با نمايش خيرهکننده و پيروزي در همه ردهها بهويژه در کوميته تيمي، به همگان نشان داد. نمايندگان شايسته ايران در هر دو بخش کوميته تيمي مردان و زنان پيروز شــدند تا سلطه خود را بر کاراته آســيا در تمام ردههاي ســني خلق کنند. تيم کوميته مردان، عربستان ســعودي را شکست داد و طلا گرفت و در طرف ديگر، تاتامي تيم زنان ايران تيم کوميته چينتايپه را در فينال شکست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.