دهمين مدال پارادووميداني جهاني براي اميري

Shargh - - ورزش -

حامــد اميري در مــاده پرتاب وزنــه کلاس F5۴ به مــدال برنــز هشــتمين دوره مســابقات جهاني پارادووميدانــي دســت پيدا کرد. به گزارش ســايت کميته ملــي پاراالمپيک، اميري بــا پرتابي به ميزان 11متــرو 1۷ ســانتيمتر، موفق به کســب مدال برنز رقابتهاي جهاني شد؛ ضمن اينکه رکورد قهرماني را هم بهبود بخشيد. در اين ماده، جليل باقريجدي هم از ايران حضور داشــت که بــا پرتاب 10مترو 9۴ سانتيمتر، در جايگاه چهارم قرار گرفت. «روژدي» از بلغارستان در اين ماده با پرتاب 12مترو ۴۷ سانتيمتر، به مدال طلا رســيد و رکورد جهــان را هم ارتقا داد. کاروان 20 نفره ايران تا پايان روز ششم اين مسابقات، موفق به کســب 10 مدال شامل يک مدال طلا، شش مدال نقره و ســه مدال برنز شــده بود. امانالله پاپي در پرتــاب نيزه، جواد حردانــي در پرتاب وزنه، علي محمدياري در پرتاب ديسک، محسن کائدي در پرتاب وزنه، مهــران نکوييمجد در پرتاب وزنه، هاشــميه متقيــان در پرتاب نيزه و محمــد خالوندي در پرتاب نيره موفق به کســب مدال نقره شــدهاند و محسن مجيدي در پرتاب ديســک، علياصغر جوانمردي در پرتــاب وزنه و عبدالله حيــدري در پرتاب نيزه، مدال برنز کســب کردهاند. هزارو 150 دووميدانيکار از 90 کشــور جهان در اين رقابتها کــه در لندن در حال برگزاري است، حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.