راهيابي کمانداران ايراني به فينال

Shargh - - ورزش -

در ادامــه رقابتهــاي تيروکمــان معلــولان در تورنمنــت بينالمللي جمهوري چــک، تيم کامپوند مــردان و ريکرو زنان و مردان به فينــال راه يافتند. به گزارش ايسنا، در ادامه رقابتهاي تيروکمان معلولان در چک، تيم ريکرو زنان متشکل از زهرا نعمتي، زهرا دلخوش و ســميه رحيمي، با شکســت حريفان خود توانســت به فينال راه پيدا کند. تيم ريکرو زنان امروز براي کســب طلا به مصاف تيم اوکراين خواهد رفت. تيم ريکرو مردان نيز متشکل از غلامرضا رحيمي، پوريا جلاليپــور و علياصغر فتاحي، با شکســت حريفان خــود به فينال راه يافتند. تيم ريکرو مردان امروز براي کســب مدال طلا بايد به مصاف تيم لهستان برود. در بخش تيمي کامپوند بانوان نيز تيم ايران متشــکل از سميه عباسپور، فرزانه عسکري و راضيه شيرمحمدي، در مرحله يکچهارم نهايــي حذف و از دور رقابتها کنــار رفتند. همچنين تيم کامپوند مردان متشــکل از هادي نــوري، رمضان بياباني و ســينا منشــازاده، به فينال راه يافتند و بايد براي کســب طلا به مصاف تيم انگلســتان بروند. ديروز تيم ميکس سميه رحيمي و کمانداري از انگلســتان در رقابتهايي که به صورت دوســتانه برگزار شــد، عنوان نايبقهرماني تورنمنت رنکينگ جمهوري چک را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.