شکايت 2 بازيکن از استقلال به کنفدراسيون فوتبال آسيا

Shargh - - ورزش -

دو بازيکــن پيشــين تيم فوتبال اســتقلال احکام انضباطي خود عليه اين باشــگاه را به AFC ارســال کردنــد. به گزارش تســنيم، کاوه رضايي و آندرانيک تيموريــان که بــراي دريافت طلب خود از باشــگاه استقلال از کميته انضباطي فدراسيون فوتبال حکم گرفتــه بودند، در يــک اقدام عجيب احکامشــان را به کنفدراســيون فوتبال آسيا ارســال کردند تا بلکه زودتر از موعد به پول خود برســند. از چند روز پيش صحبتهايي مطرح شده بود مبني بر اينکه تيمهاي بدهکاري مانند اســتقلال و پرسپوليس ممکن است از ســوي AFC از حضــور در ليــگ قهرمانان آســيا کنار گذاشــته شــوند و همين مســئله باعث شد دو بازيکن يادشــده پروندههاي خود را به کنفدراسيون آســيا ارســال کنند تا بلکه باشگاه پيشــين خود را با محروميــت و جريمه مواجه کننــد. رضايي مبلغي حدود 160 ميليون و تيموريان نيز حدود 600 ميليون تومان از باشگاه استقلال طلبکارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.